Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът се състои в представяне на работата на метода разработван от научната група (ръководител ас. Николай Зографов; гл. ас. д-р Андреана Андреева, бакалавър IV курс Александър Пимпас, бакалавър IV курс Павлин Цонев) във Физическия факултет при СУ "Св. Кл. Охридски". Работата ще бъде представена на V-тата национална студентска научна сесия по физика и инженерни технологии. Групата ще бъде представена от Александър Пимпас, който ще изнесе устен доклад върху работата на екипа.
Националната студентска научна сесия е ежегодно събитие, организирано от Физически факултет и Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, съвместно с Фондация „Еврика“. Мероприятието осигурява поле за изява на млади учени, студенти и докторанти от висшите училища в страната и БАН, които работят или се обучават в областта на физиката, инженерните технологии, методиката на обучение и много други. В неформална среда младите бъдещи специалисти имат възможност да представят проекти и научни изследвания, по които работят. Осигурява се форум за обсъждане на иновативни идеи и актуални проблеми в съответната научна област. В програмата на конференцията се включва, както устно, така и постерно представяне на доклади, на които поне един от авторите е млад учен до 35 години, студент и докторант.

Цели на проекта:

Целта на проекта е участие на Александър Пимпас в конференция на национално ниво, където да бъде представен устен доклад на тема "An affordable stroboscopic imaging technique for studying liquid droplet shape oscillations". Конференцията ще даде възможност за навлизане на студентите от екипа в научните среди и обмяна на опит с другите участници. Научният доклад ще бъде рецензиран и издаден в сборника с научни трудове по физика на ПУ '' Паисий Хилендарски''.
Популяризиране на метода и групата във Физическия факултет сред студентите и докторантите.

Задачи на проекта:

Получаване и анализ на експериментални резултати и оформянето им в доклад. В последствие резултатите ще бъдат представени като устен доклад на самата конференция. Публикуване на резултатите в материалите към конференцията. Представеният устен доклад ще бъде представен и на ежеседмичните срещи, организирани от докторантите от Физическия факултет - т.нар. "Докторантски чай".

Целева група:

Целевата група на проекта са самите участници в него и студентите от Физическия факултет.

График на проекта:

Събитието се провежда от 16ти до 18ти ноември.

Необходими ресурси:

Необходимите финансови ресурси включват: транспортни разходи от София до Пловдив и обратно, разходи по настаняване и командировъчни на член от екипа.

Финансово описание на проекта:

Разходите за участието в конференцията включва:
1. Пътните разходи (с личен автомобил, разстояние 291км разход на гориво 10л/100км - общо 29.08л, цена на гориво- 2.06 лв/л) - 60 лева - ще бъдат покрити от участика
2. Две нощувки - 35 лв./ден - общо 70 лв.
3. Дневните командировъчни са 10лв/ден - общо 30 лева.

Обща стойност на проекта - 160 лв.

Партньори на проекта:

Пътните разходи, ще са за сметка на подателя на проекта, общо 60 лв.

Файлове: