Описание на проекта

Описание на проекта:

Университетски театър „Алма Алтер“ е селектиран и получи официална покана за участие в Международния Театрален Фестивал „Експеримент“ Збоншин, Полша. Фестивалът предоставя възможност на артисти от цял свят да съизмерят своята работа, мнения и арт-продукции. Фестивалът се провежда ежегодно.
В рамките на фестивала ще имаме възможност да селектираме и спекткали за организирания от нас през декември Международен фестивал „Алтер Его“. Гостуванията на подобни Международни форуми са от голямо значение, защото те създават и укрепват връзките между артистите от различните страни и така спомагат за изграждането на така необходимия междукултурен диалог.
„ Алма Алтер“ ще участва със спектакъла „Ромео и Жулиета – сонет за безсмъртната любов“, част от програмата „Шекспир – съвременен и жесток“. В годината, в която се навършват 400 години от смъртта на Уилям Шекспир спектакълът звучи актуално и дава един различен прочит на класическия текст. „Ромео и Жулиета: Сонет за безсмъртната любов“ се стреми да преодолее фатализма на шекспировата трагедия с изваждане на преден план на свободната воля и свободния избор, включително при конструиране и деконструиране на собствената идентичност и отношенията с останалите. Основното внушение сякаш е, че всичко ще бъде наред, но дори и да не е, винаги можем да намерим убежище в любовта, поезията и музиката. Сценарият вече беше преведен на английски, предстои част от него да бъде преведен и на полски и ще бъде предствен в многоезична версия.
Фестивалът „Експеримент“ в Збоншин, осигурява на участниците в рамките на фестивала настаняване и храна, трупите поемат разходите си по транспорт, реклама и разходи, свързани с продукциите – декори, реквизит, сценография, костюми.
За да подсигурим нашето участие са ни необходими средства за транспорт и реклама, необходимите реквизити ще ги набавим от България, така, че за това перо няма да са ни необходими средства.
Редно е да отбележим, че с оглед популяризирането на участието и доброто предствяне на България е необходимо отпечатване на рекламни материали. В сътрудичество с Гл. ас. д-р Георги Няголов сме превели рекламните материали на английски.
Театърът на Софийски университет по своята същност и идеология е некомерсиална организация, за представленията на трупата не се заплащат билети, а уастието в “Алма Алтер” е въпрос на желание, творческо мислене и ангажиран живот.

Цели на проекта:

Културен обмен. Фестивалът събира студенти по театър от различни култури, обединени от един и същи интерес – сценичното изкуство. Следствие на взаимодействията, които се създават между младите артисти, са съвместните проекти и развитие на театралната теория и практика, в една среда, която позволява съизмеряване, конфликт и колаборация между различните ултури.
Поддържане на имиджа на Софийски университет „ Св. Климент Охридски“. Участието в международен театрален фестивал от мащабите на „Експеримент“ е възможност за студентите на Софийски университет да защитят имиджа на най-стария, но и най-съвременния университет в България. Университетският театър „АЛМА АЛТЕР“ нееднократно е доказвал, че в творчески план не само следва и доразвива световните тенденции, но и сам поставя нови пътища, по които театърът да върви. Фестивалът в Полша. дава възможност не само на Софийски университет, но и на България да поддържа имиджа си на страна, в която се развива театралното изкуство.
Повишаване на професионалната квалификация. Пътуването ще даде възможност на студентите от Софийски университет да повишат професионалната си компетентност в областта на Авторския театър, да подобрят уменията си за работа в екип, организация и комуникация. Това е един от основните моменти в рейтинговата система на висшите учебни заведения в България. Представлението се играе на английски и полски език, което ще допринесе за развитието на лингвистичните умения на студентите от Софийски университет, участници в трупата

Задачи на проекта:

Поставяне на спектакъла „Ромео и Жулиета – сонет за безсмъртната любов“ на голямата сцена на „Експеримент“, Полша.
Провеждане на интерактивни акции из Збоншин, част от маркетинговата програма на “Алма Алтер“.
Изготвяне на рекламни материали за събитието, плакати, брошури в английска езикова версия.
Рекламна кампания, която да популяризира събитието сред медиите, за да има необходимия медиен отзвук и по този начиин културният продукт да достигне до максимален брой хора.
Посещение на максимален брой представления по време на фестивала.
Осигуряване на транспорт за трупата на „Алма Алтер“.

Целева група:

Пряко засегнати са 9 човека от трупата на Университетксия театър „Алма Алтер“, които ще участват в спектакъла. Освен тях – 500-700 души, зрители, които ще гледат спектакъла и приблизително 2 000 души, които ще бъдат свидетели на уличните акции.
Косвено засегнати са всички студенти на Софийски университет, които имат достъп до театралния ресурс на "Алма Алтер" и в последствие ще бъдат повлияни по един или друг начин от новото, практиките, обновените възгледи и идеи, които студентите от Университетския театър ще донесат със себе си.
Косвено засегнати са участниците в културния живот в България, които също ще имат възможност да се докоснат до всичко онова, което като влияние и идеи ще дойде от международния фестивал.

График на проекта:

Пътуване на трупата на АЛМА АЛТЕР до Збоншин

График на пътуването съобразно офертата на фирма Хорнит:
LO 636 U 05JUL SOF 2 WAW 0555 0650
LO3957 U 05JUL WAW POZ 0730 0825
LO3950 U 10JUL POZ WAW 2105 2200
LO 635 U 10JUL WAW SOF 2 2240 0135+1

Необходими ресурси:

Необходимият човешки ресурс е от 10 човека, това включва актьорите в спектакъла, режисьора и техническо лице.
Минималният финансов ресурс, включва билетите за пътуването до Збоншин и обратно със самолет, автобус от аерограта до гарата и влак от Познан до Збоншин, на стойност от 729 лева на човек и рекламните материали на стойност 186 лв. Общо: 7 476 лв.
Информационният ресурс, който ни е необходим е отразяване на международното участие на АЛМА АЛТЕР на сайта на Университета, както и използването на отдел Информация и връзки с обществеността за популяризиране сред медиите. Бихме искали отделът да съдейства с организирането на пресконференция в седмицата след фестивала, на която да бъдат представени международните участия на театъра на Софийски университет, които са планирани за тази година.
Времевият ресурс е в рамките на шест дни,

Финансово описание на проекта:

ТРАНСПОРТ:
Самолетни билети за трупата на АЛМА АЛТЕР от 10 човека София-Познан-София.
Цена на единичен двупосочен билет с отстъпка за група – 650 лева.
Цена на единичен двупосочен билет за автобус от летището до гарата в Познан – 26 лв.
Цена за единичен двупосочен билет за влак от Познан до Збоншин – 53 лв.
ОБЩО: 7 290 лв. за 10човека

РЕКЛАМА:
Салона, в който ще предствим спектакъла има капацитет от 200 места. С оглед на лимитирането на бюджета, п редлагаме да бъдат отпечатани 150 брошури. 100 от тях ще използваме за градски рекламни акции, а 50 от тях ще запазим за официалните гости на спектакъла, както и 30 плаката на английски език.
Брошури 150*1лв = 150 лв
Плакати 30*1,2лв = 36 лв
ОБЩО: 186 лв

ОБЩО: 7 476 лв

Партньори на проекта:

Партнираща организация е фестивалът „Експеримент“ в Збоншин, Полша, който покрива разходите по настаняване, храна и разходите, свързани с предствяне на спектакъла „Ромео и Жулиета – сонет за безсмъртната любов“, за всичките 10 човека в рамките на фестивала.

Файлове: