Описание на проекта

Описание на проекта:

ФСС на ФСлФ е инициатор и организатор на проекта.

Олимпиадата е вид състезание, което мотивира участниците да покажат най-доброто от себе си, да покажат всичките си знания и да бъдат наградени за това. Факултетният студентски съвет към ФСлФ, заедно с помощта на свои преподаватели организира Национална олимпиада по езикова култура, която да събере участници от цялата страна и да подложи на проверка техните знания, като накрая те ще бъдат възнаградени за усилията си.
Какво точно ще представлява Олимпиадата:

Участват:
Софийски университет „Св. Климент Охридски” (домакин)
Великотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий”
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Югозападен университет „Неофит Рилски”

Първи ден: Отборно състезание
В отборното състезание участват отбори, съставени от студенти от първи и втори курс от специалност „Българска филология“ от различните университети. Всеки отбор се състои от четирима студенти: капитан и трима участници. Отборът се ръководи от преподавател от съответния университет, който освен организацията и подготовката на отбора осъществява и контактите с Организационния комитет на Олимпиадата.

Втори ден: Индивидуално състезание.
В индивидуалното състезание могат да се включат както членовете на университетските отбори, така и други студенти, които не са участвали в отборното състезание. Заявките за участие в този кръг се подават от преподавателя от съответния университет, който е упълномощен да организира и координира участието на студентите в Олимпиадата.

Отборното и индивидуалното състезание се провеждат в два кръга.
Първи кръг: Знанията и уменията на участниците се проверяват в писмена форма (задачи с избираем и със свободен отговор)

Втори кръг: В устна форма (анализ на конкретен казус, коментар по актуални въпроси на езиковата култура и под.). До втория кръг на индивидуалното състезание се допускат участници, които са дали минимум 60% верни отговори на задачите от първия кръг.

Цели на проекта:

Националната олимпиада по езикова култура си поставя следните основни цели:
- Да стимулира интереса на студентите към актуалните въпроси на езиковата култура;
- Да разшири и задълбочи уменията на студентите да прилагат в конкретни ситуации теоретичните знания за правописната и правоговорната норма;
- Да даде възможност за творческа изява на студентите в извънаудиторни дейности;
- Да подпомогне създаването и разширяването на контактите между студенти и преподаватели от различни университети;

Задачи на проекта:

Като задачи към самите организатори сме заложили план на действие. Ще бъдат изготвени писмените задачи в свободна и тестова форма, които ще изпитват знанията на участниците в първия кръг от Олимпиадата.
Друга задача е да се изготвят сертификати за участие на всеки един студент, както и грамоти на първите три места, които ще бъдат и победителите в състезанието. Ще бъдат изготвени баджове, на които да фигурира името на участника и от кой университет е той.
Ще бъдат организирани две кафе паузи и един коктейл за участниците, за да може те да се чувстват комфортно, да се създаде среда на опознаване и обмен между различните университети в различните градове на страната.
Задачите за двата кръга на отборното и на индивидуалното състезание се определят от експертна комисия, в която участват университетски преподаватели и учени от Института за български език при БАН.
Отговорите на участниците се оценяват от жури, съставено от хабилитирани преподаватели от всички университети, които са заявили участие в Олимпиадата.

Целева група:

Хората, до които искаме да достигне тази Олимпиада са всъщност студентите от цялата страна. Всяко едно висше учебно заведение може да участва, да има свои представители и да покаже каква е езиковата култура сред сега започващите своето висше образование млади хора и тези, които са за втора година в специалността. Олимпиадата е насочена към първи и втори курс от една страна, за да може те да подложат знанията си на проверка, да имат реална представа за това докъде се простират техните знания и какви са пропуските им за да могат да насочат усилията си към тях и да придобият повече знания там, където те липсват.

График на проекта:

17.05.2016 година - Първи ден: Отборно състезание
18.05.2016 година – Втори ден: Индивидуално състезание
Отборното и индивидуалното състезание се провеждат в два кръга в рамките на посочените два дни.

Необходими ресурси:

Най-вече човешки ресурси. Ще се надяваме на активното участие от страна на студентите от цялата страна, да изявят желание и мотивация. Вече имаме записани участници. Радваме се и на помощта на преподавателите в тази област, които да ни помагат и насочват в това как трябва да се провеждат кръговете в състезанието.

Финансово описание на проекта:

Коктейл за 45 души на 17.05.2016г. - цена: 298,30лв / по оферта на ресторант "Алма Матер /

Партньори на проекта:

Медийна подкрепа от Българско национално радио (БНР) в "Програма Христо Ботев" и "Радио София"

Файлове: