Описание на проекта

Описание на проекта:

Силвия Димитрова е редовен докторант във ФЖМК в направление 3.5 .Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Манипулации в комуникацията) и работи над дисертационното изследване с тема „НЛП – форма на манипулация или вид комуникация“. Това е първата научна работа в рамките на докторантско изследване в България, която се занимава с тази проблематика. Единственото друго/предходно усилие в академична среда, датира от преди 12-15 години и е на студент, който завършва магистърска програма по клинична социална работа в Нов български университет с магистърска теза за приложението на Невролингвистичното програмиране (НЛП) в борбата с дистреса.

Изследването на НЛП (Невролингвистично програмиране) в контекста на комуникационната парадигма с фокус над манипулацията предоставя много интересни възможности за работа. Между тях е разглеждане на общуването между съзнание и подсъзнание, което вносителят на проекта прави не от позицията на психологията, а на база опитността и образованието си като бакалавър и магистър по ПР и Публична комуникация.

Широкоизвестни и доказани са твърденията за ползата от плацебо медикаменти при оздравителните процеси на организма и едно от най-любопитните приложения на техники от НЛП е именно по посока на преодоляване на здравословни проблеми. От изследователската позиция на комуникационните науки това по същество означава, че има набор от послания, които най-общо и най-просто изглеждат така (класификацията е лична и неизчерпателна):
1. Агент на промяната --- Клиент
a. Агент на промяната --- Съзнание на К
b. Агент на промяната --- Подсъзнание на К
2. Клиент --- Клиент (към себе си на ум)
a. Клиент --- Съзнание на К
b. Клиент --- Подсъзнание на К
3. Клиент --- Агент на промяната (обратна връзка)
a. Съзнание на К --- Агент на промяната
b. Подсъзнание на К--- Агент на промяната

Горното поражда прелюбопитните въпроси "дали" това приложение на НЛП е ефикасно, а ако да "как" и намирането на отговорите им като резултат от семинара https://www.nlpacademy.co.uk/courses/view/neuro_hypnotic_healing/ са целите на проекта.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да се намери отговор на долните (списъкът е индикативен, а не изчерпателен) въпроси.

Легенда:
К = Клиент
АП = Агент на промяната

- На какви условия отговаря (трябва да отговаря) К?
- Какво прави = как АП предава посланията?
- Има ли и ако да какви са разликите, когато АП общува със съзнанието и с подсъзнанието на К?
- К е ли в състояние да приема съзнателни послания от АП, когато е в променено състояние на съзнанието?
- Коя/кои части от посланието на АП са (ако са) манипулативно натоварени?
- След връщането си в пълно съзнание=обостряне на вниманието до нормалното равнище К помни ли колко и какви послания АП е отправил към него (и към съзнанието и към подсъзнанието му)?

*За целите на обосновката и обясненията за настоящия проект вносителят вменява на израза "променено състояние на съзнанието" следното значение "понижено равнище на вниманието към околната среда и повишено равнище на вниманието към вътрешните процеси (ментални и кинестетични)".

Задачи на проекта:

За да се постигнат целите на проекта следва да се изпълнят долуописаните задачи.

1. Подготовка и внасяне на проекта за разглеждане от СС
2. След одобрение заплащане на таксата, закупуване на билетите и резервиране на място за настаняване
3. Заминаване за Лондон
4. Активно участие в семинара
5. Акумулиране на експлицитни (записки, семинарни материали) и имплицитни знания (материята предполага&изисква учене и изследване чрез преживяване = experiential learning)
6. Връщане в София
7. Анализ на 1.събраната информация&материали и 2.наученото по индуктивен път
8. Извеждане на изводи и включването им в текста на научния труд

Целева група:

Вносителят на проекта и редовен докторант във ФЖМК Силвия Димитрова.

График на проекта:

Внасяне на проекта: 22 юни 2018
Заплащане на таксата: в максимално кратък срок след одобрение на проекта
Закупуване на билетите: в максимално кратък срок след одобрение на проекта
Заминаване: 22 февруари 2019
Семинар: 23 и 24 февруари 2019
Връщане: 25 февруари 2019
Анализ, изводи, работа по научния труд

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансови средства за заплащане на семинарната такса и полетите. Транспорта в рамките на Лондон, настаняването и останалите разходи са за сметка на вносителя. Избрани са най-икономичните възможни варианти (ранно плащане на таксата, нискотарифен вместо стандартен полет, Аърбнб вместо хотел). Документите, доказващи коректността на заложените във финансовия план разходи, са в приложения пдф файл.

Финансово описание на проекта:

Дати 22 - 25 февруари 2019
Семинарна такса NLP Academy UK 358,8 GBP 825 BGN
Полет* Easyjet 22.02 & 25.02 250 Euro 490 BGN
Обща сума 1315 BGN

*Цената е към 12.12.2018г.

Партньори на проекта:

Партньор по проекта е NLP Academy UK. Съфинансирането е с лични средства на докторанта Силвия Димитрова. Настаняване Airbnb 60,6*3 BGN 182 BGN Транспорт Rail tickets (from/to Gatwick) 6,5 GBP*2 30 BGN Bus tickets 1,5 GBP*4 14 BGN Лични разходи 20 GBP*4 174 BGN Обща сума 400 BGN

Файлове: