Описание на проекта

Описание на проекта:

Една от основните характеристики на информационното общество, което изграждаме е свързана с все по-големия дял от развитието на услугите. В този смисъл придобиването на умения и знания за организацията на информационните потоци и осигуряване на адекватна среда за достъп до информация и услуги е особено важна стратегическа цел на образованието. Участниците в проекта ще придобият умения, знания и подходи за използването на цифровата фотография за дигитализацията на културното наследство и обработването на графични формати. Те ще станат съпричастни при реализирането и изграждането на една иновативна среда за общуване с книжовни и музейни паметници във възрожденските центрове – Клисура, Сопот, Карлово и Калофер.
Цифровата фотография е мощен инструмент за дигитализацията на културното наследство. Създават се все повече виртуални общества, които са способни да реализират на практика своите знания и умения чрез колективното използване на данни, информационни ресурси и практически наблюдения. В тази среда изграждането на устойчиви знания и умения у младите специалисти е особено важно и отговорно с оглед на тяхното място като лидери в сферата на организацията и осигуряването на достъп до информация.
Цифровата фотография и обработката на графични информационни масиви е модел, който все по-активно се налага и предпочита от множество организации във всички сфери на обществения живот – производство, управление, култура. Въвеждането и прилагането на цифровизацията води до реализиране на съществени ползи и предимства в управлението, организацията и комуникацията на различните културни институции. Развитието на цифровата фотография има пряко отношение към изграждането на съвременното информационно общество, което изисква прилагане и използване на ИКТ-технологиите във всички икономически и социални дейности, висока заетост в сферата на услугите, непрекъснат процес на квалификация, който да е в състояние да следва динамиката на ежедневието, образование и самообразование през целия живот, изграждане на “общество без граници”, преодоляване на времеви и пространствени бариери и др.
Библиотеките и специалистите, заети в тях, имат мисията да бъдат посредници и да гарантират равен достъп до информация, ИКТ-технологии, знание, като избягват и са в състояние да премахнат всякакви форми на дискриминация, социално и дигитално изключване. На този етап дигитализацията се разпознава като нов инструмент и средство за информационно осигуряване, като библиотеките, документационните и информационните центрове са в състояние да прилагат съществуващите услуги, както и да развиват нови, които да подкрепят развитието и използването на цифровите технологии във всички сфери на обществения живот. В този смисъл информационните специалисти заемат особено важна роля на посредници в информационното осигуряване и прилагане на новите модели и подходи в обществения живот.
Архитектурата на информационни масиви от цифрови изображения може да промени начина на изграждане и предоставяне на услуги, като по този начин се дава възможност на институциите в сферата на библиотечно-информационните дейности да разширят своето влияние. В този смисъл са особено необходими подготвени млади специалисти, които да са в състояние да приложат, развият и използват новите технологии в дейностите на информационни центрове, документационни центрове, библиотеки, изследователски лаборатории и всякакъв тип организации, занимаващи се със създаване, организирате, предоставяне на достъп и разпространение на данни, информация и знание. Тези умения, както и създаването на подходяща среда за достъп до информация са един от основните стълбове на ученето през целия живот, чието реализиране естествено е свързано с библиотечно-информационния сектор.

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е изследването на възрожденското културно наследство в музеи, библиотеки и читалища в подбалканските градове Клисура, Сопот, Карлово и Калофер и възможностите за представянето му в цифровото пространство чрез онлайн ресурси и платформи.

1. Проучване на най-значимите колекции, подлежащи на дигитализация, както и на актуалното състояние на процеса на дигитализация в музеите и библиотеки и читалища в подбалканските градове Клисура, Сопот, Карлово и Калофер и възможностите за представянето му в цифровото пространство чрез онлайн ресурси и платформи.
2. Съставяне на концепция за дигитализация на най-ценните и застрашени от унищожение документи и артефакти.
3. Използване на техническите възможности на Катедра БИНКП за да се заснемат на място с цифрови фотоапарати, скенер и дрон, определените от музеите и библиотеките документи, експонати и обекти.
4. Описване на дигитализираните обекти с цел включването им в информационни ресурси, сайтове и платформи достъпни за обществото;
5. Представяне в Интернет пространството на електронни пътеводители за културните институции в посетените градове, с цел популяризиране на оригинални експонати, колекции и експозиции. Изграждане на сайт на проекта – за единен достъп до дигиталната информация на всички проучени институции.
6. Проучване състоянието на най-значимите колекции, подлежащи на дигитализация в отделните институции – ръкописи, старопечатни книги, местна периодика, снимкови и др. архиви, дарени лични библиотеки с посвещения и автографи, ценни артефакти и др. Анализиране и публикуване на резултатите от проведеното изследване и представяне на доклади на студентска научна конференция.
7. Създаване на умения на участниците в проекта за работа с цифрова фотографска техника и обработка на цифрови изображения. Умения в изграждането на цифрови – онлайн информационни ресурси и сайтове.
8. Провеждане на Международна студентска онлайн-конференция за представяне на резултатите от участниците в проекта - докторанти и студенти.
9. Електронно публикуване на докладите и презентациите от Международна студентска онлайн-конференция.

Задачи на проекта:

• Проучване наличието на важно книжовно-документално и веществено културно наследство в библиотеки и музеи, разположени в по-малки населени места, каквито са избраните подлабкански градове.
• Провеждане на учебен процес по разработената програма за обучение относно приложимостта на цифровата фотография в сферата на библиотечно-информационните науки – за документиране и популяризиране на културно наследство.
• Анализиране и публикуване на резултатите от проведеното изследване в културните институции в градовете Клисура, Сопот, Карлово и Калофер и ще изнесат докладите на студентска научна конференция.
• Създаване на нов информационен ресурс – сайт на цифровизираните обекти и възможностите му за използване в образователния процес.

Целева група:

Студенти и докторанти от специалност Библиотечно информационни науки и културна политика
Елена Лозанова Митова 41041
Владислава Сашова Георгиева 41009
Стефани Стефанова Александрова 41016
Станислава Бориславова Илиева 41028
Сирма Петрова Дерменджийска 41004
Силвия Руменова Кръстева 41031
Цветомира Кирилова Бушандрова 41011
Александра Данчева Александрова 41019
Десислава Александрова Михова 41006
Илиана Георгиева 41018
Георги Кристианов Недялков 41039
Матей Кирилов Пашин 41015
Неда Динкова Иванова 41013
Александра Касабова 40954
Енчо Енев 41001
Суад Мохамед Ибрахим 40962
Мартин Веселинов Веселинов 40983
Антони Венциславов Джамбазов 40892
Мариян Димитров Цветинов 40999
Денислава Груева 40893
Маргарита Стойчева Стойчева 40889
Весела Василева Георгиева 40909
Силвия Иванова Василева 41040
Катерина Анастасова Георгиева 40996
Исам Мохамед Ибрахим 40900

График на проекта:

1 Проучвателен етап: Проучване състоянието на най-значимите колекции, подлежащи на дигитализация в отделните институции – ръкописи, старопечатни книги, местна периодика, снимкови и др. архиви, дарени лични библиотеки с посвещения и автографи, ценни артефакти и др. Издирване на библиографските данни за тях.
Запознаване с технологията за дигитализация на културното наследство.
Лектория с преподавател по цифрова фотография.
Практическо обучение за заснемане с цифров фотоапарат, цифрова камера, скенер и дрон.
Запознаване на студентите и докторантите от Студентски научно-изследователски клуб „Виртуален музей“, участници в проекта, с ролята на подбалканските възрожденски центрове за запазване на книжовното и културно наследство през годините на чуждо владичество.
2 Втори етап – разработване на проекта: Провеждане на теренно изследване 2 – 8 юли 2017.
Заснемане на книжовни паметници от библиотеките в посетените градовете.
Заснемане на архитектурни и археологически паметници в посетените градовете и околностите.
Заснемане на експонати от колекциите в местните музеи .
3 Трети етап – Популяризиране на резултатите от проекта: Провеждане на Международна студентска онлайн конференция – 16 – 17 май 2017 г.
Електронно публикуване на Сборник с доклади и презентации от Международната студентска онлайн-конференция
Организиране на Изложба с най-добрите фотоси от експедицията - 1.11.2017 г.
Създаване на уеб-сайт с дигитализираните материали, снимки и филми за подбалканските възрожденски центрове.
Създаване на филм свързан с реализацията на проекта и приносът на студентите и докторантите от катедра БИНКП.

Необходими ресурси:

Командировъчни, които да покрият периода на престой на стундетите - участници в теренната практика в периода 2-8 юли 2017 г. включително

Финансово описание на проекта:

Комадировъчни за 25 човека за периода 2-8 юли 2017 г. включително, които да са съобразно правилата на университета относно командировки в страната.
Обща сума за 25 студенти за 7 дни, при командировъчни 20 лв. на ден ( общо 3 500 лв.)

Партньори на проекта:

Катедра Библиотекознание научна информация и културна политика технически осигурява студентите с фотоапарати, скенери и дрон, за провеждането на практическите занимания в музеи и библиотеки.

Файлове: