Описание на проекта

Описание на проекта:

Бесапарските ридове е нисък предпланински рид в подножието на Западни Родопи, област Пазарджик с площ от 310 км2. Районът обхваща две защитени зони по европейската екологична мрежа „Натура 2000“ - BG0002057 и BG0000254 с цел опазване и поддържане на орнитологичното разнообразие на грабливи птици и техните местообитания. Около 35% от територията е определена за CORINE място през 1998 г. поради европейското значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения и животни. До този момент, обаче, не са извършвани комплексни изследвания на ентомологичното разнообразие в района. Варовитият терен и наличието на специфични степни съобщества предполагат наличието на разнообразна и специфична фауна. Проучването ще даде възможност за развитието на практически умения на студентите при работа на терен. Представянето на резултатите от проекта пред широка общественост ще подпомогне както популярността на студентския клуб, така и възможността за последваща реализация на студентите. Събраните ентомологични данни ще бъдат публикувани и ще послужат за проследяване на тенденциите в състоянието на популациите, особено на видовете с високо консервационно значение. Материалите ще бъдат препарирани и предоставени на зоологичната колекция на СУ.
Студентският ентомологичен клуб е новосъздадена неформална организация в рамките на Софийски университет. В момента той се помещава в помещението на лабораторията по ентомология и биологична борба, лаб. 263, БФ. Засега в клуба членуват 6 човека, но той е отворен за приемане на допълнителни членове, което очакваме да постигнем след реализирането и огласяването на първия ни по-голям проект. Всички членове на клуба са участвали в миналогодишните „Климентови дни“, като едно от представянията беше с първоначални данни от Бесапарските ридове.

Цели на проекта:

Събиране, идентифициране и публикуване на материали от няколко групи насекоми в района.
Запознаване на широката общественост с разнообразието от насекоми в защитената зона чрез участия в конференции и фотоизложба.
Изграждане на практически умения на бакалаври и магистри с интерес към ентомологията.

Задачи на проекта:

Формиране на изследователски екип от студентския ентомологичен клуб на Биологически факултет.
Прилагане на разнообразни полеви и лабораторни методи за изследване на видово разнообразие.
Комуникация с преподаватели от катедра Зоология и антропология и специалисти от БАН с цел по-пълно изследване.
Обявяване на резултатите от проучванията и клубната дейност на широк кръг от заинтересовани – студенти, преподаватели, любители-ентомолози, потенциални работодатели на завършилите специалност „Ентомология“.

Целева група:

Бакалаври и магистри от СУ „ Св. Климент Охридски“ с интерес към ентомологията.

График на проекта:

Проект с продължителност от 1 година.
Предвиждат се посещения от членовете на клуба в района на Бесапарските ридове четири пъти за събиране с последваща лабораторна обработка и идентификация.
Участие с постери в Младежка научна конференция „Климентови дни“ на Биологически факултет през ноември 2017 г. На постерите ще бъде изказана благодарност на ФСС.
Научни публикации с изказани благодарности към ФСС – поне 2 подготвени за публикуване за периода на проекта.
Фотоизложба, подпомогната от ФСС – през ноември 2017.

Необходими ресурси:

Ресурси, с които разполагаме:
Библиотека, учебни и изследователски лаборатории на катедра Зоология и антропология, контакти с експерти по ентомологично разнообразие от СУ и БАН, транспортни средства, ентусиазъм и вътрешна убеденост в смислеността на изследването.
Ресурси, които очакваме да осигури настоящия проект:
Основни консумативи за теренна и лабораторна работа, командировъчни, литература, организационни разходи за фотоизложба, разходи за участие в конференции, разходи за публикуване.

Финансово описание на проекта:

Приложен файл с бюджета и разпределението му.

Партньори на проекта: