Описание на проекта

Описание на проекта:

Настоящото проектно предложение има за цел да съфинансира ежегодната национална студентска етноложка конференция, организирана от студенти и докторанти на катедра "Етнология" на Исторически факултет на Софийски университет. Конференцията се провежда ежегодно през последните 4 години, като в нея взимат участие студенти и докторанти от специалностите етнология, културология, славянска филология, културен туризъм на СУ "Св. Климент Охридски", колеги от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", от ПУ "Паисий Хилендарски", от ЮЗУ "Неофит Рилски", от Българска академия на науките, от Скопския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Форумът дава възможност на студенти и докторанти от различни специалности и изследователски институции да представят своите изследвания и да обсъждат актуални дискусионни въпроси в науката. Организаторите предоставят възможност за публикуване на докладите от форума в списание Etnologia Academica. От Форумът през 2014 г. с подкрепата на Студентски съвет бе издадено списанието Etnologia Academica 9. последвалите броева са под печат с финансовата подкрепа на Исторически факултет и Геолого-географски факултет.
Конференцията се провежда в 3 конферентни дни, в рамките на които участниците общуват както формално, така и неформално. Това създава условия за изграждане на изследователски мрежи от млади учени, интересуващи се от актуални социални проблеми.

Цели на проекта:

Настоящия проект има за цел да подпомогне студентите и докторанти, организатори на четвъртата Национална студентска етноложка конференция на тема "Динамика на етноложките изследвания", която ще се проведе в к.к. Пампорово. Форумът е от особена важност за студентите - бакалври и магистри и докторантите, обучаващи се в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата. Това им дава възможност да представят своите актуални изследвания пред колеги и преподаватели, да обсъдят трудностите, които срещат, да получат градивна критика, за да подобрят качеството на работата си като излседователи. В рамките на провежданите ежегодн срещи се създават изследователски мрежи, студентите и младите учени използват за реализиране на различни свои идеи и проекти. Не на последно място, възможността за публикация в утвърдено издание като Etnologia Academica е от изключително значение за студентите и докторантите, занимаващи се с културни и социални проблеми и чиято възможност за публикации в България е относително ограничена.

Задачи на проекта:

1. Разпределяне на задачите в екипа.
2. Изготвяне на покана. Събиране и обработване на заявки за участие.
3. Изготвяне на програма по панели за трите конферентни дни.
4. Логистично осигуряване на провеждането на конференцията.
5. Провеждане на конференцията.
6. Събиране, обработване и печат на събраните статии в списание Ethnologia Academica 11.

Целева група:

Успешното реализиране на проекта и провеждането на конференцията се отнася до две целеви групи. От една страна това са студентите в бакалвърска и магистърска образователна степен и докторантите, за които тя има практическо значение. От друга страна на форума присъстват преподаватели и утвърдени изследователи, които освен да се запознаят с изследванията на младите си колеги и да ги насочват в бъдещата им изследователска дейност, да обменят опит с цел подобряване качеството на образование и въвеждането на успешни различни подходи към студентите и докторантите, прилагани в различните образователни и изследователски институции.

График на проекта:

Дейност 1 - работна среща на 01.04.2017 г.
Дейност 2 - 10.04.2017 г. - 20 .05. 2017 г.
Дейност 3 - до 30.05.2017 г.
Дейност 4 - 10.04.2017 г. - 4.06.2017 г.
Дейност 5 - 2.06.2017 - 4.06.2017 г.
Дейност 6 - 10.06.2017 - 30.10.2017 г.

Необходими ресурси:

За провеждане на конференцията и издаване на сборника са необходими финансови ресурси на стойност 5350 лв.

Финансово описание на проекта:

Очаквано финансиране:
1.Дневни пари за 30 студенти и докторанти в рамките на 3 конферентни дни по 15 лв. на ден или общо 1350 лв. с цел осигуряване на изхранване на пълен пансион по време на конференцията .
2. Печат на книжно тяло - списание Ethnologia Academica 12 с доклади от конференцията - 1200 лв. за 140 броя. Печатът ще се осъществи от УИ "Св. Климент Охридски" . Допълнително ще представим оферта от издателството пред Студенстки съвет.

Партньори на проекта:

Исторически факултет и Геолого-географски факулте на СУ" Св. Климент Охридски" - съфинансират конференцията, осигуряват средства за транспорт и нощувки на участниците.