Описание на проекта

Описание на проекта:

Един от големите проблеми на Студентски съвет и на Факултетните студентски съвети е липсата на комуникация между членовете им и студентите в СУ. Студентите в различните факултети не знаят към кого да се обърнат, за да разрешат възникнали за тях проблеми, както и за извършваните от СС и ФСС дейности. Това води до загуба на доверие в Студентски съвет и неговите структури.
Описаното горе поражда необходимостта от провеждане на информационната кампания, която да запознае студентите с функциите не само на Студентски съвет, а и на останалите структурни органи на Университета.

Цели на проекта:

1. Запознаване на студентите с органната структура на СУ
2. Запознаване на студентите с дейността и функциите на СС
3. Запознаване на студентите с дейността и функциите на ФСС-тата
4. Запознаване на студентите с възможности за участие в различни дейности, организирани от СС и ФСС

Задачи на проекта:

Факултетен студентски съвет ще организира серия от информационни срещи със студентите от 1 и 2 курс от различните факултети, на които те ще имат възможност да се запознаят с органната структура на университета и техните функции. Срещите ще се провеждат в началото на лекциите. На тях ще се представя цялата нужна информация и се разглеждат често срещаните и основни проблеми на студентите, както и органите, към които те могат да се обърнат, за да ги разрешат. Срещите ще се водят от членове на факултетните студентски съвети.
По време на самите срещи ще бъдат раздавани рекламни материали.

Целева група:

Основната група студенти, към които ще се концентрира проекта са студентите от първи и втори курс, за които тепърва възникват проблеми от всякакъв характер.
Целева група са и други организации, които извършват сходни със СС и ФСС дейности, като по този начин ще могат да се създават съвместни проекти.

График на проекта:

Началото на проекта е по време на кампанията за записване, а основната фаза ще се проведе в периода - 02.10 – 02.11.2017 г.

Необходими ресурси:

Факултететните студентски съвети притежават необходимите човешки и организационни ресурси, но се обръща към Студентски съвет на "Софийски университет Св. Климент Охридски" с молба за помощ при финансовото обезпечаване на проекта.

Финансово описание на проекта:

Проектът се нуждае от финансиране за 1000 флаера тип А5 и други рекламни материали. Материалите ще бъдат отпечатани в 'Университетска печатница" ще бъдат на съответните цени: 1000 флаера по 0,30 лв= 300 лева

Партньори на проекта:

ФСС и СС