Описание на проекта

Описание на проекта:

Темата на проекта се обуславя от богатото културно наследство на град Охрид и неговата околност. Проектът е ориентиран към научно-практическото обучение на студентите магистри от магистърската програма „Българско средновековие: държава, общество, култура“.
Чрез неговото реализиране се предвижда студентите да проследят на място синтеза между трите исторически значими култури. Това са античната традиция, християнската култура и културата на средновековните балкански народи и държави.
Съхранените паметници на градската и църковната архитектура, и на изобразителното изкуство на територията на града ще създават нагледна представа у студентите за приемствеността в развитието на балканската и българската културна история през Средновековието. Същевременно те им позволяват да откроят на базата на получените в процеса на обучение знания в какво се изразява нейната специфика по отношение на западноевропейската средновековна култура.Един от акцентите на това теренно проучване ще се постави върху значението на Охрид като средновековен български културно-религиозен център и столица на Българското царство в края на X–началото на XI в.

Цели на проекта:

- запознаване, проучване и документиране (фотографиране) на най-важните обекти в град Охрид от периода на Средновековието, предвидени за посещение при теренната експедиция: Самуиловата крепост; църквата „Света София”; манастирската църква „Свети Климент и Пантелеймон“; църквата „Света Богородица Перивлепта”; църквата „Свети Йоан Канео”; Манастирът „Св. Наум”; църквата „Мал Свети Климент“.
- подобряване на стандартните методи и модели на обучение, замяната им с интерактивни такива, интердисциплинарно обучение, както и активна практическа работа на колегите магистри с извори: писмени, археологически и др.;
- теренна работа – проследяване на историко-географските топоси и локализирането по места на срещащите се в изворите топоними, хидроними и др.;
- свързване и обработване на информация от различни по вид извори с оглед оценяването на значението на комплексния подход при изследванията по медиевистика

Задачи на проекта:

-да се даде тласък и насърчение за развитието на интердисциплинарните проучвания сред колегите, които се обучават със степен магистратура, с оглед на съвременните тенденции в развитието на медиевистиката
- да се развиват уменията на магистрите в работата с извори, архиви и чрез теренни проучвания
- да се обучават колегите в търсене на широки връзки между различни дисциплини на полето на научното изследване (история, археология, изкуствознание, историческа география, топонимия и др.), занимаващи се с реконсрукцията на средновековното миналото чрез инструментариума на едно съвременно интердисциплинарно проучване
- да се проучат, анализират и въведат в обръщение най-новите изследвания и данните от последните архелогически разкопки, свързани с обществения, културния и политическия живот на град Охрид
- да се извърши историографски обзор и анализ на актуалното състояние на изследванията, свързани с ролята на Охрид като православен център на Балканите
- да се извършат практически теренни наблюдения върху най-важните обекти от топографията на града с оглед на техните функции, роля и значение в историческия живот на средновековните общества на Балканския полуостров
- да се анализират и обобщят получените данни с цел прецизиране на познанията, свързани със средновековната история на България и Балканите

Целева група:

Студентите от Магистърската програма „Българско средновековие: държава, общество, култура“:
1.Екатерина Красимирова Ангелова
2. Габриела Иванова Рангелова
3. Вени Петров Венев
4. Миглена Георгиева Куцовска
5. Радослав Алексеев Радков
6. Наталия Борисова Грънчарова
7. Кристиян Иванов Ковачев
8. Елена Георгиева Касърова – ИФ, ІV курс, специализация по „Средновековна българска история“
Преподаватели в Магистърската програма „Българско средновековие: държава, общество, култура“:
9. Проф. д-р Милияна Каймакамова (ръководител на програмата)
10. Проф. д-р Бисерка Пенкова
11. Гл. ас. д-р Кирил Господинов

График на проекта:

18.05.2017 г.
 19:00 ч. - отпътуване от София
19.05. 2017 г.
 04:00 ч. - пристигане в Охрид (Република Македония) и настаняване
 11:00 ч. - Лекция на Љупчо Куртелов на тема: „Историските и археолошки паметници во Охрид ІХ–ХІV в.“
 12:00 ч. - посещение на Самуиловата крепост и дискусия за ролята на споменатата фортификация в контекста на съществуването на населеното място през различните исторически периоди – с участието на всички студенти и техните преподаватели;
 16.00 ч. – посещение на църквата „Света София”; манастирската църква „Свети Климент и Пантелеймон“.
20.05. 2017 г.
 8.00 ч. - посещение на манастирът „Св. Наум”; църквата „Света София”; манастирската църква „Свети Климент и Пантелеймон“
 16.00 ч. - лекция на проф. д-р Бисерка Пенкова на тема „Стенната живопис в Охрид през периода ІХ–ХІV в.“
21.05. 2017 г.
 8.00 ч. - посещение на църквата „Света Богородица Перивлепта”; църквата „Свети Йоан Канео”;църквата „Мал Свети Климент“;
 16.00 - лекция на проф. д-р Милияна Каймакамова на тема„Ролята на Охрид като културен център на Балканите през Средновековието“
 19.00 - вечерта - отпътуване от Охрид
22.05. 2017 г.
 4.00 ч. - пристигане в София

Необходими ресурси:

Необходим е финансов ресурс за обезпечаване на разходите по пътуването, нощувките, както и средствата, нужни за храна и посещение на обектите, които са включени в семинарния изследователски формат.

Финансово описание на проекта:

Пътуване с редовната автобусна линия София–Охрид–София
8 Х 75 = 600 лв. (двупосочен студентски билет – 75 лв.)
3 Х 82 = 246 лв. (двупосочен редовен билет – 82 лв.)
общо = 846 лв.
Нощувки:
11 души Х 2 вечери Х 18 лв. = 396 лв.
Дневни:
11 души Х 3 дни Х 20 лв. = 660 лв.
Разходи за посещение на обекти (такси за вход на обектите и пътуване до манастира „Св. Наум“):
7 обекта Х 3 лв. Х 11 души =231 лв.
пътуване до манастира „Св. Наум“: 11 души Х 8 лв. = 88 лв.

ОБЩО: 2221 лв.

Партньори на проекта:

"Здружение Хоризонти - Охрид" - Неправителствена организация, представител на българското етническо малцинство в Република Македония, която поддържа тесни връзки с българските институции, сдружения и неправителствени организации в Република България, както и с колегията на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Файлове: