Описание на проекта

Описание на проекта:

През месец март за поредна година в рамките на Софийския университет ще се проведе кампания за кандидатстване и избор на студенти, които да се възползват от възможностите на програма Еразъм и да заминат с цел обучение в чуждестранен университет за 1 академичен семестър или цяла академична година. Зa съжаление традиционно България е една от страните с изключително нисък процент участващи студенти като по този начин много млади българи пропускат възможността да се запознаят с културата на други държави, да получат още по-качествено образование, да се обогатят личностно като същевременно подобряват социалните си и организационни умения в нова, чуждоезикова среда. До голяма степен причините за това се крият в ниската информираност и липсата на знание относно ползите и предимствата на програма Еразъм+.

Цели на проекта:

Чрез информационна разяснителна относно програма ЕРАЗЪМ+ в рамките на Факултета по журналистика и масова комуникация Факултетен студентски съвет цели да повиши нивото на информираност на студентите по отношение на възможностите, които програма ЕРАЗЪМ предлага, държавите и университетите, в които студентите могат да заминат, сроковете,механизъм на кандидатстване и подбор на одобрените студенти. Желаем да достигнем до всеки студент, да отговорим на всеки от въпросите му и да разбием много от съществуващите негативни предразсъдъци по отношение на програма ЕРАЗЪМ. Вярваме, че програма ЕРАЗЪМ предоставя страхотни възможности, които са от изключителна полза за българските студенти в личностно и кариерно развитие и бихме желали да помогнем на повече млади хора от Факултета по журналистика и масова комуникация да се възползват от тези възможности. Наши проучвания показват високо ниво на съжаление у студентите в IV-ти курс, които не са участвали в студентска мобилност и смятаме, че именно чрез информационна кампания в седмиците преди кандидатстването можем да повишим информираността на студентите и съответно тяхната увереност да кандидатстват и да заминат чрез стипендия в чуждестранен университет, в който да се обучават.

Задачи на проекта:

Факултетен студентски съвет ще организира серия от информационни срещи, на които студентите да имат възможност да разберат какво представлява програма ЕРАЗЪМ+ и какви са ползите от участие. На тези срещи се представя цялата нужда информация и се разглеждат всички аспекти и детайли на програмата, начина на кандидатстване и стъпките след одобрение. Срещата се води от студенти, които имат опит като участници в програма ЕРАЗЪМ+ и са преминали през целия процеса от началото до края.
Срещите ще бъдат представени с кратки срещи по време на лекциите за да се събуди любопитството и интереса на студентите.

Ще бъдат раздадени 300 рекламни флаера с основната информация за програма ЕРАЗЪМ+, както и с датата и часа на информационните срещи.

Чрез 5 плаката, които ще бъдат поставени на информационните табла ще постигнем още по-голяма публичност.

Целева група:

Основната група студенти към, които ще се концентрира проекта са студентите от II-ри и III-ти курс, тъй като те имат възможността да кандидатстват в рамките на академичната 2016/2017-та година. В същото ще обърнем и сериозно внимание на студентите от първи курс за да бъдат информирани за съществуването на програма ЕРАЗЪМ+ и да имат достатъчно време да обмислят, разучат и решат дали и евентуално за кои университети да кандидатстват през следващата академична година.

График на проекта:

27.02.2017- първа информационна среща. Втората информационна среща, която ще бъде свързана с интервюто с комисията и ще се проведе уъркшоп по темата ще се състои на 13.03.2017 г.

Необходими ресурси:

Факултетен студентски съвет притежава необходимия човешки и организационен ресурс, но се обръща към Студентски съвет на "Софийски университет Св. Климент Охридски" с молба за помощ при финансовото обезпечаване на проекта.

Финансово описание на проекта:

Проектът се нуждае от финансиране за 300 флаера тип А5 и 5 плаката. Материалите ще бъдат отпечатани в 'Университетска печатница" ще бъдат на съответните цени: 300 флаери- 0,30 лв= 90 лева и 5 плаката тип А3 с цена 1 лева на брой

Партньори на проекта:

Към момента проектът няма външни партньори, но ще се се обърнем за съдействие и към някоя от Еразъм организациите, които оперират в София.