Описание на проекта

Описание на проекта:

През месец декември ще се проведат две срещи между студентите бакалаври от Биологически Факултет на Софийски Университет и представители на Фукултетния Студентски Съвет към Биологически Факултет. На срещите студентите ще получат информация за обменните международни и магистърски програми, предлагани в тяхната област, ще имат възможността да чуят отзивите на техни колеги, презентатори, за за тях от първо лице, както и да се запознаят с дейността на Фукултетния Студентски Съвет към Биологически Факултет.

Цели на проекта:

Срещата се организира с цел запознаване и по-добро информиране на студентите за всички възможности за участие в неправителствени и природозащитни организации, извънкласни дейности в областта на науката, кръжочна дейност към катедрите на Биологически Факултет, безплатни/стипендиантски летни учебни програми, допълнително електронно обучение, стажове и практики в сферата на биологията, възможности за образование в чужбина и участие в обменни програми за обучение. Целите на проекта не се ограничават само до запознаването на на студентите с възможностите им за професионално развитие. Студентите от Биологически Факултет ще бъдат запознати и с устройството и функциите на Фукултетния Студентски Съвет, което неминуемо ще допринесе за неговото жизненоважно развитие.

Задачи на проекта:

Да се увеличи степента на информираност на студентите за възможностите, предлагани по време на тяхното обучение в университета.
Да се подтикнат студентите към участие в различни инициативи и дейности, които ще допринесат за тяхното професионално и академично развитие в бъдеще.
Да се стимулира дейността на Факултетните студентски съвети в полза на университета и неговите учащи.

Целева група:

Всички студенти на Биологически Факултет и по-специално колегите от първи и втори курс в бакалавърска степен на обучение. За популяризиране на събитието и привличане на възможно най-много представители от целевата група – именно студентите, са необходими съответните плакати и флаери.

График на проекта:

01.12.2016 г. - първа среща, влючваща гореописаните детайли.
12.12.2016 г. - втора среща, влючваща гореописаните детайли.

Необходими ресурси:

Освен времевите, човешки и информационни ресурси, който ще бъдат предоставени от членовете на Фукултетния Студентски Съвет, е нужен и финансов такъв. Средствата ще бъдат използвани за популяризиране на събитието.

Финансово описание на проекта:

Нужни са:
1. Плакати 90:72 cm - 16 лева за брой (без ДДС) (от http://apart-bg.com/) – 3 броя x 16 лева x 1.2 = 57.60 лв. с ДДС
2. Flyer-и формат А6 , 130 г/кв.м хартия, еднистранно цветни ,200 броя за 26 лева (от http://apart-bg.com/) (без ДДС) - 200 броя за 26 лева x 1.2 = 31.20 лв. с ДДС
Общо - 88.80 лв.

Партньори на проекта:

Засега заявили желение за участие са ESN ( http://esnbg.org/ ), Ориндж ( http://orange.bg/ ) и Тук-Там ( http://tuk-tam.bg/ ).