Описание на проекта

Описание на проекта:

Хостинг и домейн са необходими услуги за да функционира сайта на Клуб на юриста ''Теодор Пиперков". Клубът е студентска организация в рамките на ЮФ на СУ. Чрез сайта предоставяме на колегите информация относно различни събития (дискусии, семинари, конференции), възможности за стажове, запознаваме ги и с дейността на Клуба и им даваме възможност да се включат в нея.

Цели на проекта:

Целите на проекта са да осигури на Клуба възможност да достигне ефективно до студентите, както го е правил до момента, предоставяйки на колегите информация, която да е от полза за академичното им развитие.

Задачи на проекта:

Целите ще бъдат постигнати като след заплащането на хостинг и домейн услугата се актуализира редовно съдържанието на уебсайта.

Целева група:

Студентите от специалност "Право" и специалност "Международни отношения" в СУ.

График на проекта:

Октомври 2016 - октомври 2018г.

Необходими ресурси:

Необходими са два до три дни за да се избере и заплати хостинг и домейн услуга.

Финансово описание на проекта:

За проекта са необходими 151лв., като те биха покрили абонамент за хостинг + домейн за 2 години.

Партньори на проекта:

Няма партньори и съфинансиране.