Описание на проекта

Описание на проекта:

Общежитията на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се използват за временно настаняване на учащите от Университета. Необходимо е студентите да живеят в спокойна и мотивираща среда за успешното им образование и развитие. Поради това Студентски съвет при Софийски университет "Св. Климент Охридски" цели да подпомогне създаването на по-добра среда за живеене на студентите и докторантите на Университета.
Комисия по социално-битови въпроси на учащите към Студентски съвет проведе анкета сред живущите, за да се допита за техните нужди. В анкетата участваха голяма част от настанените студенти и докторанти, като 55% от тях заявяват, че приоритизират наличието на перални помещения. Желанието на живущите е мотивирано от поскъпването на услугите на обществените перални с над 100% за последните няколко месеца, както и поради удобството, което би се създало на учащите да използват самостоятелно такъв тип помещение.
Затова Студентски съвет предлага да бъдат закупени перални и сушилни за всички блокове на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Такъв тип проект вече бе реализиран от Домовите съвети на два от блоковете на Общежитията, като в блок 50, вход Б около 50 живущи от общо около 200 използват пералните, а в блок 17 около 100 живущи от около 250 общо. Със съдействието на Домовите съвети, помещенията успешно се управляват и поддържат и предвид процентното съотношение на живущите, ползващи пералните, смятаме, че е необходимо реализирането на проект за подпомагането за закупуването на тези съоръжения.
Проведе се обсъждане с Директора на Поделение "Социално-битово обслужване" относно метода на използване на пералните помещения от живущите. Той от своя страна се съгласи да подготви подходящи помещения, в които да се поместят уредите. На Управителен съвет на Поделение "Социално-битово обслужване" ще бъде предложено всеки живущ, желаещ да използва пералнята, да може да заплаща такса веднъж на семестър, а приходите да бъдат използвани за поддръжка на съоръженията. Остатъка от приходите ще може да бъде разходван от Домовия съвет за облагородяване на общите части в блока. Домовият съвет на всеки вход ще отговаря за чистотата и изправността на помещението, като извършва ежемесечни проверки и изготвя график за използването на пералните.
Подобряването на условията за всички учащи е една от основните цели на Студентски съвет, а подобен проект ще постигне точно това.

Цели на проекта:

Подобряване на условията в студентските общежития на Софийски университет "Св. Климент Охридски" чрез закупуването на пералня и сушилня за всеки вход, като всички настанени могат да се възползват от тях.

Задачи на проекта:

1. Съобразяване на нуждите на всеки блок, съобразно броя настанени;
2. Изготвяне на план за финансиране и закупуване на уредите;
3. Оборудване на помещения, пригодени за ползване;
4. Съгласуване с Поделение "Социално-битово обслужване" за начин на ползване и поддръжка;
5. Изготвяне на предложение към Управителен съвет на Поделение "Социално-битово обслужване" за правила за ползване, поддръжка, такси и регламент за оползотворяване на средствата;
6. Проверка на изправността на предвидените помещения за уредите;
7. Организация по съставянето на график и метод на поддръжка.

Целева група:

Всички живущи в Общежитията на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

1. Проверка на нуждите на настанените;
2. Обсъждане с Поделение "Социално-битово обслужване" за възможността за създаване на перални помещения и метод на ползване;
3. Обособяване на помещения в Общежитията от Поделение "Социално-битово обслужване";
4. Изготвяне на план за финансиране и реализиране;
5. Изготвяне на проект за финансиране от Управителен съвет на Студентски съвет;
6. Представяне на проект пред Управителен съвет на Поделение "Социално-битово обслужване";
7. Стартиране на процедура по изготвяне на обществена поръчка;
8. Финално реализиране на проекта.

Необходими ресурси:

Бл. 8 - 2 перални и 2 сушилни - капацитет - 526 души
Бл. 17 - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 305 души
Бл. 18 - 2 перални и 2 сушилни - капацитет - 432 души
Бл. 41 А - 2 перални и 2 сушилни - капацитет - 491 души
Бл. 41 Б - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 355 души
Бл. 42 Б - 3 перални и 3 сушилни - капацитет - 820 души
Бл. 50 А - 2 перални и 2 сушилни - капацитет - 583 души
Бл. 50 Б - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 244 души
Бл. 51 - 2 перални и 2 сушилни - капацитет - 599 души
Бл. 52 А - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 292 души
Бл. 52 Б - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 307 души
Бл. 52 В - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 311 души
Бл. 55 А - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 273 души
Бл. 55 Б - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 291 души
Бл. 57 А - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 267 души
Бл. 57 Б - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 310 души
Бл. 57 В - 1 пералня и 1 сушилня - капацитет - 306 души

Финансово описание на проекта:

48 (перални и сушилни) х 1000 лв. (цената е приблизителна) = 48,000 лв.
Точната цена ще бъде уточнена след съставянето на обществена поръчка.

Лимит на разхода за обществена поръчка = 50 000 лв.

Партньори на проекта:

Поделение "Социално-битово обслужване" - обособяване, ремонтиране и обезпечаване на помещенията за ползване.