Описание на проекта

Описание на проекта:

Необходими са средства за поддръжката на сайта на Клуб на юриста "Теодор Пиперков". Сайтът функционира от 2017 г. и е от изключителна важност за развитието и популяризирането на дейността на организацията. На него може да бъде открита информация за дейността и историята на Клуба, снимки и описания на изминали събития и други полезни връзки. Също така сайтът представлява платформата, през която заинтересованите студенти могат да кандидатстват за членство в Клуба.

Нужната сума за поддръжка на сайта е 300 лв., които не могат да бъдат платени от наличните средства на Клуба, събирани от членски внос, тъй като през изминалата година се наложи закупуването на микрофони, камери и други подобни ресурси, необходими за организирането на събития онлайн.

Цели на проекта:

-Да подпомогне дейността на студентите, членове на една от най-активните студентски организации в Софийския университет;
-Да увеличи видимостта на събитията и проектите на Клуба сред студентите, преподавателите и практикуващите юристи;
-Да събере на едно място важна информация относно дейността на Клуба, както и на академичния живот на Юридическия факултет на СУ като цяло;
-Да се поддържа архив с полезна информация за събитията и инициативите, които са осъществени досега.

Задачи на проекта:

Задачата на проекта е да се осигурят необходимите средства за финансиране на хостинг и домейн услугите за сайта на Клуба.

Целева група:

Основната целева група са студентите по право. Освен това преподавателите в ЮФ на СУ и други юристи, които Клубът кани като гост-лектори. Напоследък събитията на Клуба намират все по-широка аудитория и сред практикуващите юристи.

График на проекта:

От 01.01.2020 г. до 01.01.2021 г. – това е продължителността на хостинг и домейн услугата.

Необходими ресурси:

Необходими са ни единствено парични средства.

Финансово описание на проекта:

300 лв. за заплащане на хостинг и домейн услугите.

Партньори на проекта:

Няма