Описание на проекта

Описание на проекта:

Домовият съвет на общежитие №17, стопанисвано от Поделение "Социално-битово обслужване" започна инициатива, с която да върнем студентите в читалните, като изградим библиотека, в която се помещава художествена и академична литература.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да привлечем колкото се може повече студенти да посещават читалнята на общежитието, където има изградена библиотека. Книгите, които се намират в читалнята ще бъдат предварително завеждани с номер и печат.

Задачи на проекта:

Закупуване на правоъгълен червен печат.
Завеждане на получените книги.

Целева група:

Студенти и докторанти, настанени в общежитие № 17 в Студентски град.

График на проекта:

След като получим книгите, те ще бъдат завеждани от Домовия съвет и всяка книга ще получи печат и номер. След което ще бъдат достъпни за ползване от студентите.

Необходими ресурси:

правоъгълен червен печат
(дизайна е прикачен във файлове)

Финансово описание на проекта:

по ЗОП

Партньори на проекта:

Няма партньори или съфинансиране.

Файлове: