Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е с основна цел да осигури материали, които Факултетен Студентски Съвет при Биологически факултет да използва за своите дейности, както и за множеството събития, които се огранизират на територията на Факултета.

Цели на проекта:

1. Одобрение
2. Закупуване на необходимите материали
3. Прилагане на материалите

Задачи на проекта:

Получаване и имплементиране на материалите.

Целева група:

Целевата група на проекта включва членовете на Факултетен Студентски Съвет при Биологически факултет, както и студентската общност на Биологически факултет.

График на проекта:

Няма график.

Необходими ресурси:

Необходимият ресурс е от финансово естество.

Финансово описание на проекта:

Диспенър за вода - таван 200 лв.
35 лабораторни престилки с бродирани лога - ФСС и СС.
Медицински маски.
Външен хард диск.

Партньори на проекта:

Няма пратньори.