Описание на проекта

Описание на проекта:

Надсемейство Psylloidea, което проучвам повече от четири години са насекоми, близки на листните въшки. Изследванията за страната до този момент са оскъдни и за България не са изготвяни обзорни публикации. Това, както и икономическото значение на някои видове от групата, които са важни преносители на заболявания по културни и паркови растения, обуславя необходимостта от проучването им в България и публикуването на актуална информация със свободен достъп.
Поради липсата на специалист по групата в България, изследването ми ме отведе в Чехия, където по програма Еразъм + работих и се обучавах при най-добрите специалисти в Европа за период от четири месеца. По време на престоя ми, подготвихме ревизионна статия с нови данни за България, Балканите и Европа. Направихме описание на нов за науката вид. Ръкописът е достатъчно добър за реферирано списание с висок импакт фактор.
Съотношението между цената за публикуване и качеството е решаващо за избора ми на списание ZooKeys. Рецензирано от доказани специалисти и реферирано и индексирано в Web of Science и Scopus с импакт фактор за 2019г 1.137, то е най-подходяшото списание за подготвената от мен статия. Не на последно място списанието е с отворен достъп съгласно Директивата на ЕС 2019/1024 и препоръка на ЕК2018/790 относно достъпа до научна информация и нейното съхранение. Въпреки че имам възможност да се възползвам от 15% отстъпка, аз не мога да си позволя публикация във висококачествено списание като посоченото, още повече, защото статията е обемиста (около 15 страници) и поради тази причина, публикуването ѝ е твърде скъпо за моите възможности.

Цели на проекта:

Публикуване на обзорен труд по темата на бакалавърското и магистърското ми изследване във висококачествено списание.
Приетата за публикуване статия в добро списание, по темата на моята дипломна работа, ще подобри представянето ми по време на защитата ѝ в края на Февруари 2021.
Публикацията ще утвърди мястото ми в научните среди, като единствен специалист за България.

Задачи на проекта:

Публикуване на резултатите от изследване ми в добро списание.

Целева група:

Моника Праматарова – магистър

График на проекта:

Подаване на статията: Декември 2020
Рецензиране и одобрение: 6 месеца
Публикуване: 2021

Необходими ресурси:

Финансови.

Финансово описание на проекта:

Такса за публикация до 40 страници – 700€
Цена за всяка следваща страница – 15€
Цена за 150 страници – 700€ (първоначална такса) + (110*15) = 2350€
Отстъпка – 15% за 2350€ – 352,5€
Общо – 2350 – 352,5 = 1997,5€
Прилагам линк към списанието и съответния ценоразпис:
https://zookeys.pensoft.net/about#SubmissionGuidelines

Партньори на проекта: