Описание на проекта

Описание на проекта:

Предмет на проекта е повишаване на академичните познания на младите хора в сферата на кръговата икономика. Главна цел е да се представят методите и ползите от кръговата икономика сред активни млади участници, като това ще повиши нужните умения и знания за развиване на икономическата система. Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. Това приложение е важно, поради това, че търсенето на суровини и енергийни ресурси расте, но много от тях са ограничени по количество. Често те не достигат в рамките на Европейския съюз и европейските страни стават зависими от внос от други държави. Не по-маловажен е и ефектът върху околната среда - добивът и потреблението на суровини увеличава консумацията на енергия и емисиите на парникови газове. По-разумното използване на суровини може да помогне в борбата срещу промените в климата. Поради важността и възможността да се намерят решения на тези и други проблеми, текущата конференция би била важна за обмяна на идеи сред младежите от различни европейски страни и ще повиши квалификацията им чрез един академичен и обективен прочит на методите в икономическата сфера.
Проектът ще бъде реализиран, благодарение на Copernicus Programme и финансиран от Erasmus+. Copernicus Berlin е неправителствена организация, която започва дейността си в Берлин от 2000 г. и цели да организира срещи между талантливи и социално активни млади хора, като им позволява да повишат образователния и професионалния си опит. Тази година проектът ще се състои с участието и съдействието на 7 държави, сред които Германия, Испания, България, Италия, Полша, Румъния и Белгия.

Цели на проекта:

Целта е студентите и младите хора да имат възможността да се запознаят с методите и ползите от кръговата икономика, което да разшири познанията им в областта. Предоставя се на участниците шанс да се запознаят с чуждестранни студенти, чрез който да обменят различни идеи и дори да обмислят евентуално създаване на бъдещ общ проект с цел развиване активността сред младежката общност. Организирането на семинарите повишава осведомеността на участниците към важните теми в сферата на икономиката. Във времена, в които всичко се развива и променя с изключителни темпове, е от голяма важност да се представя информация, с цел защита на околната среда, както и предаването на информацията за достигане до все повече хора.

Задачи на проекта:

Проектът ще използва неформален метод на обучение, като включи освен семинарните занятия и практическа част, състояща се от: разделяне студентите на групи с поставена задача за представяне на иновативен проект с цел задълбочаване в материята и използване креативността на участниците; визуално презентиране на материята и активни дискусии с цел по-ефективното усвояване на информацията; дебати, чрез които студентите могат да чуят различни гледни точки и да създадат и упражнят умения за защитаване на теза.

Целева група:

Проектът е насочен към социално активни студенти от специфични региони, сред които Източна Европа, Централна Азия, и Кавказките страни и по-конкретно тази година по 4-ма представители от държавите: Германия, Испания, България, Италия, Полша, Румъния и Белгия.

График на проекта:

1. Подбор на участниците – 14.07.2020 г. – 28.07.2020 г.
2. Подготовка на участниците – 05.08.2020 г.
3. Провеждане на курса – 17.08.2020 г. – 24.08.2020 г.
4. Обявяване от организаторите за постигнатите резултати – 30.09.2020 г.

Необходими ресурси:

Финансов ресурс, необходим за поемането на дневните разходи, които ще са нужни за храна и междуградски транспорт.

Финансово описание на проекта:

Дневни – 35 евро * 4 участници * 8 дни = 1120 евро

Партньори на проекта:

1. Erasmus+ 2. Copernicus Programme