Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е съставен от две части: 5-дневно лятно училище и научна конференция, и двете посветени на философията на Жил Дельоз. Лятното училище включва семинари и уъркшопи, предполащи активно участие. На конференцията ще бъде изнесен доклад на тема "Битие и ставане: Дельоз и литературата", с очакване за публикация след това. Двете събития ще се случат едно след друго в периода между 4. и 13.07.2016г., в Университета Рома Тре, Рим, Италия.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта надхвърля участието в събитията и се фокусира върху дисертационния труд. Философията на Жил Дельоз е централна за изследванията ми и подобна специализирана конференция, която се случва само веднъж в годината, ще бъде изключително полезна. Целите са: да вникна още по-задълбочено в трудовете на Дельоз, да представя част от работата си, да получа възможността за обратна връзка от специалисти в областта, да разширя научния си кръгозор, да детайлизирам знанията си (включително и в интердициплинарен аспект), свързани с целите на литературнокритическата работа.

Задачи на проекта:

Теоретично проучване на трудовете на Жил Дельоз, участие и дускутиране в семинарите, подготвяне на доклад и изнасяне на презентация.

Целева група:

Пряко засегнат ще бъде моят дисертационен труд, чието ниво значително ще се повиши след подобни участия. Ще бъде изнесен доклад по темата на дисертацията, изискване към всеки докторант в СУ. Освен това, участието и възможността за публикация се отразяват пряко върху имиджа на университета и го представят в чужбина.

График на проекта:

Подготовка за изпълнение на проект/ проучване - май - юни 2016г.
Участие в лятно училище - 04.07 - 08.07.2016г.
Участие в конференция/ изнасяне на доклад - 11.07. - 13.07.2016г.

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси.

Финансово описание на проекта:

10 дни дневни X 15 евро на ден
Общо: 150, 00 евро

Партньори на проекта:

Проектът е съфинансиран от Фонд "Научни изследвания", който покрива таксата правоучастие (586 лв), самолетния билет (400 лв) и малка част от дневните (114 лв). Прилагам заявлението за участие в конкурса на Фонда, в което има още по-подробно описание на проекта, както и искана и получена сума като бюджет на проекта.