Описание на проекта

Описание на проекта:

Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ има нужда от средства за поддръжка на своя уебсайт. Сайтът, изграден през 2017г., e базиран на платформата WIX, която позволява на потребителя да изгради уеб сайт с минимални разходи и без предварително познание в области като кодиране и др. подобни. Хостинг услугата на платформата и домейнът струват 300 лв. годишно. Тази сума не може да бъде покрита чрез събирания от Клуба членски внос, който се използва приоритетно за печатане на рекламни материали за организираните събития.
Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ е една от най-активните студентски организации в СУ „Климент Охридски“ към настоящия момент. Дейността му се състои в организиране на публични лекции, семинари, обучения и др., свързани с правото, като средногодишно се реализират около 15 събития.
Сайтът на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ има ключова роля за дейността на организацията, тъй като предоставя широка публичност за предстоящи и минали събития, както и информация за целите, дейностите и историята на Клуба. Също така, единствено чрез него могат да се подават заявления за членство в Клуба.

Цели на проекта:

Цели на проекта:
-да подпомогне активната дейност на студентите от Клуб на юриста „Теодор Пиперков“;
-да улесни студентите по право в откриването на информация за предстоящи лекции, дискусии, семинари, обучения, състезания, стажове и др.;
-да информира обществото за мащабната извънучебна дейност на студентите от Юридическия факултет.

Задачи на проекта:

Основна задача на проекта е финансиране на хостинг услугата на уебсайта на Клуба на юриста „Теодор Пиперков“, което ще спомогне за постигането на горепосочените цели.

Целева група:

Целева група на проекта са студентите по право и преподавателите в Юридическия факултет. Не рядко събитията ни събират и външни лица, които се интересуват от дейността на Клуба и се информират за нея чрез неговия уебсайт.

График на проекта:

От 01.01.2020г. до 01.01.2021г. – продължителност на хостинг и домейн услугата.

Необходими ресурси:

Няма такива.

Финансово описание на проекта:

300 лв. – за поддръжка на сайта на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“.

Партньори на проекта: