Описание на проекта

Описание на проекта:

Списанието „Съвременна лингвистика“ дава възможност на младите изследователи да публикуват своите научни постижения в областта на лингвистиката. Редколегията включва както студенти, така и утвърдени български и чуждестранни езиковеди.
Подборът на студентите, които могат да публикуват в списанието, ще се осъществява чрез двама независими рецензенти, които ще четат написаните материали и двамата ще изготвят становище за допустимостта на текстовете. Така ще се отсеят най-добрите текстове и подборът ще бъде напълно справедлив.
Не само бакалаври, но магистранти и докторанти също ще имат възможността да публикуват свои разработки и научни трудове в областта лингвистиката.

Цели на проекта:

Най-важната цел на списанието е да даде пространство на студентите от Факултета да публикуват идеите си. Много млади хора откриват любопитни езикови явления и характеристики, но не успяват да дадат гласност на разработките си, защото нямат възможност за публикация. „Съвременна лингвистика“ прави точно това – чрез това списание идеите на прохождащите лингвисти ще достигнат до повече хора. А щом студентите имат поле за изява, това допълнително ще ги мотивира и зареди с желание да се опитват да създават академични текстове. Още повече, ще се провеждат срещи, на които ще се обсъжда как се оформя академичен текст за списание. Тези съвети и насоки ще дадат важни за филолога познания, които ще бъдат в помощ на студентите и за в бъдеще.

Задачи на проекта:

1.Обявяване на възможността за писане и публикуване на текстове сред студентите във всички езиковедски курсове във Факултета
2.Подбор на рецензентите, които ще четат написаните материали и които ще изготвят становище за допустимостта на текстовете
3.Среща за обсъждане на текстовете
4.Редакция на одобрените текстове
5.Публикуване на текстовете

Целева група:

Студенти от Факултета по славянски филологии - в редколегията на списанието ще бъдат четирима студенти, в списанието ще бъдат публикувани текстове на студенти от целия Факултет. Освен да създават собствени текстове, част от студентите ще вземат интервюта от видни и известни български автори. Освен студенти, магистранти и докторанти също ще имат възможността да публикуват свои разработки и научни трудове в областта лингвистиката

График на проекта:

Брой 2019 вече е готов. По него е работено през октомври-декември месец. Вече е даден в издателството.
Брой първи за 2020 – януари-юни
1) януари–март – събиране на текстове
2) април – представяне пред анонимни рецензенти
3) май – редакторска и коректорска работа
4) юни – предаване на издателството
Брой втори за 2020 – юли-декември
1) юли-септември – събиране на текстове
2) октомври – представяне пред анонимни рецензенти
3) ноември – редакторска и коректорска работа
4) декември – предаване на издателството

Необходими ресурси:

1. Човешки - студентите, магистрантите и докторантите от Факултета по славянски филологии, които да създават текстове, които да бъдат публикувани в списанието.
2. Финансови ресурси - за да може да бъде издаден всеки брой на списанието в 150 броя.

Финансово описание на проекта:

Всеки брой на списанието има следните параметри:
Тираж – 150 бр.
Формат – 70/100/16
Обем 200с., 12,5 пк
Цветност
Тяло – 1+1
Корица – 4+0
Хартия
Тяло – 80гр.офсет
Корица – мека
Печат, довършителни процеси – 439 лв.
Материали и консумативи – 171.56 лв.
ОБЩА СУМА – 610.56 лв. (за един брой)
ОБЩА СУМА - 1831.68 (за трите броя)

Партньори на проекта:

Към този момент няма съфинансиране на дейността.

Файлове: