Описание на проекта

Описание на проекта:

Макромицети са гъбите, чиито плодни тела събираме и използваме като храна. Освен това, те намират множество други приложения, сред които медицината. Своята дипломна работа ,,Стопански ценни макромицети в района на яз. Бебреш'' посветих на изучаването на най-ценните видове гъби. Един от тях е Ganoderma lucidum (рейши) - медицинска гъба с доказани имуностимулиращи свойства и един от основните видове използвана при лечението на ракови заболявани. Основният източник на продукти от тази гъба е Китай. Но в хода на дипломаната си работа открих и находища на тази в изследвания от мен район в Стара планина.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да определя медицински видове макромицетни гъби, от които да извлека спори и установя възможностите за култивирането им и тяхната продуктивност върху различни видове субстрати. Информацията ще бъде ценна за бъдещи мащабни проекти по отглеждане на медицински видове гъби в България.

Задачи на проекта:

Началото на моята работа е вече поставено. Разполагам със своя колекция от над 60 вида, някои от които са определени до вид. Но предстои още много работа по определяне на останалите видове, а също и поставяне на началото на експеримента за култивиране на медицинската гъба Ganoderma lucidum (рейши), която расте и в България, но в ограничени райони и в ограничени количества. Ето защо бъдещото и култивиране ще е от полза за много хора. От една страна поради многократно доказаните и полезни свойства за човека, а от друга и поради локалния и произход.

Целева група:

Естественият, биологичен адаптоген рейши ще помогне при лечението на различни онкологични заболявания и в тази връзка ще е от полза за много хора.

График на проекта:

Началото на моята работа започна преди осем месеца. Продължава и в момента. Срокът за завършване и защита на дипломната ми работа е юни, 2020г.

Необходими ресурси:

Оборудване и консумативи:
1. термостат - 150 лв.
2. ph - метър/тест;
3. овлажнител за въздух - 250 лв.
4. реактиви - разтвор на Мелцер, амониев хидроксид, Луголов разтвор, калиева основа, сулфованилин, анилин) - 350 лв.
5. субстрати (компост, торф, целулоза) - 150 лв.
Консумативите и продуктите от експеримента остават изцяло за Биологически факултет.

Финансово описание на проекта:

Допускам, че 900 лв ще покрият разходите по закупуване на материалите.

Партньори на проекта:

Научен ръководител на дипломната ми работа е доц. Благой Узунов.

Файлове: