Описание на проекта

Описание на проекта:

Клуб „Публична администрация“ (КПА) е доброволно сдружение с нестопанска цел на студенти от специалност „Публична администрация“.
Една от дейностите на КПА се изразява в ежемесечни посещения в институции на централно и местно ниво, с представители на политическата и съдебната власт, както и с администрацията и нейната структура в отделни централни или местни органи на властта. Благодарение на това, студентите научават как функционира дадена административна структура от първо лице и в реална работна среда. Към този момент посещения са провеждани в институции като Президентство на Република България, Столична община, Административен съд София-град, Администрация на район Триадица, Народно събрание на Република България.
Централната и местната власт са обект на задълбочено изучаване от студентите по специалност „Публична администрация“ през четирите години на тяхното обучение.
До момента посещенията на местната власт и администрация са били на територията на Столична община, но обстановката в страната ни показва задълбочени различния между столицата и останалите общини в България.
Местната власт и местното самоуправление в България са обект на изучаване от студентите през третата година от тяхното обучение. С цел развитие на своите професионални умения и компетенции и за да приложат наученото на практика, за студентите, част от КПА, е необходимо да проследят местното самоуправление и администрация на община, различна от Столична.
Поради тези причини Клуб „Публична администрация“ има желание да посети Община Плевен, като пътуването с учебна цел да обогати теоритичните и практически знания на студентите за същността и функциите на местната власт в общината; ролята на кмета в управлението; отношенията между политиците и администраторите на местно ниво; системата за финансиране на общинските дейности; отношенията между местната и централната власт и др. Пътуването само по себе си е и предпоставка за сплотяване на екипа в съответствие с неговото мото – „С дух на общност“.

Цели на проекта:

Една от дейностите, заложени в годишния план на КПА, е ежемесечно посещение на институция на централно или местно ниво и запознаване с дейностите на администрацията на дадената стурктура. Общинската администрация на Плевен ще бъде институцията, с чиято структура и функции ще се запознаят студентите през месец април на тази година, ако проектът бъде одобрен и финасово обезпечен от СС. Наред с това, посещението ще бъде и финал на традиционния за КПА "Месец на кариерното ориентиране", който се провежда всяка година през месец април и е наситен с множество събития, целящи запознаване на студентите с различните възможности за работа след завършване на специалност „Публична администрация“. Проектът цели и сплотяване на екипа на принципа на тиймбилдинг (team building).

Задачи на проекта:

За да изпълни целта си – обогатяване знанието на студентите за местната власт и самоуправлението в една община – проектът ще реализира няколко задачи, а именно:
• Посещение на Община Плевен;
• Среща с кмета на Община Плевен и вникване в неговите законоустановени правомощия;
• Запознаване на студентите с функционирането на администрацията в общината;
• Изграждане на сплотеност на екипа на клуба.

Целева група:

Целевата група на проекта са 18 студенти от Клуб „Публична администрация“, представители на всички курсове от специалността.

График на проекта:

Цели се проектът да бъде осъществен в края на месец април, 2020 г., като заключение на инициативата на КПА „Месец на кариерното развитие“. Проектът ще бъде изпънен по следното времево разделение:
• 23.04.2020 г. – Отпътуване за град Плевен от ЦА-София;
• 24.04.2020 г. - посещение в Община Плевен, среща с кмета на Община Плевен, запознаване с дейността на общинската администрация;
• 25.04.2020 г. - отпътуване от град Плевен за гр. София.

Необходими ресурси:

За реализиране на проекта са необходими финансови ресурси за транспорт и нощувки на участниците.
Транспортът до град Плевен (съответно връщане към гр. София) ще се осъществи чрез автобус, заминаващ от Централна автогара – София (съответно за връщане – автогарата в град Плевен). Автобусните билети са в размер на 20 лв. за 1 пътник (двупосочен) с превозвача „Юнион Ивкони“.
В посещението за периода 23-25.04.2020 г. са предвидени и две нощувки в хотел Галерия – гр. Плевен. За една нощувка на човек цената е 25 лв. (50 лв. за две нощувки на човек плюс закуска).
Таванът на изисканите разходи е 1260 лева.

Финансово описание на проекта:

Транспорт (двупосочен билет) 20,00 лв. – общо 360,00 лв.
Нощувки (цена за 1 човек за две нощувки с включена закуска) 50,00 лв. – общо 900,00 лв.
Брой: 18 човека
Общо: 1260,00 лв.

Партньори на проекта: