Описание на проекта

Описание на проекта:

Студентската научна конференция към специалност „Балканистика” се организира ежегодно, като през една година домакинството се поема от СУ „Св. Климент Охридски” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В нея взимат участие български и чуждестранни студенти и докторанти, най-вече от балканските страни, като целта е обмяна на идеи, знания и мнения. Докладите обхващат различни научни области като езикознание, литература, история, културология, политика и други, обвързани с проблеми от балканския регион. Конференцията е насочена предимно към студенти и докторанти, изучаващи филологически специалности, което позволява един международен обмен на информация и гледни точки и води до установяване на трайни контакти между възпитаниците на различни университети и специалности. Проведената през 2018 г. конференция, също финансирана от СС към СУ „Св. Климент Охридски”, събра над 40 участници от различни европейски държави. Целта е тазгодишната конференция да продължи да поддържа и развива научния интерес сред студентите и докторантите. През 2020 г. предстои да проведем юбилейното 20-о издание на балканистичния форум, което свидетелства, че това е една смислена и полезна инициатива, доказала се във времето. Организацията е от студенти за студенти, но традиционно наши гости са преподаватели от Софийския и Великотърновския университет.

Цели на проекта:

Обмен на академични знания в областта на хуманитаристиката. Споделяне на научен опит между студенти и докторанти от различни държави. Обсъждане на различни теми и проблеми от научната област на балканистиката. Научни дискусии върху темите от докладите. Представяне традициите на университета и специалността пред участниците от чуждестранни университети. Пробуждане и поддържане на научния интерес у студентите и докторантите.

Задачи на проекта:

Организиране и подготовка на конференцията от студентите, участници в проекта. Разпространение на информация за конференцията в университети в страната и чужбина. Подготвяне на визуализационни материали за научния форум (папки, грамоти, химикалки, плакати). Селекция на кандидатурите. Установяване и поддържане на комуникация с участниците. Посрещане и настаняване на одобрените участници. Провеждане на научния форум. Запознаване със съдържанието на докладите на участниците. Дискусия върху представените разработки.

Целева група:

Студенти и докторанти в областта на балканските езици, литератури, култури и история; студенти и докторанти в областта на политологията и международните отношения.

График на проекта:

Разпространение на информацията за участие и приемане на кандидатурите за участие: 24.02.2020 г. – 17.04.2020 г.
Осигуряване на техническата и материалната страна на конференцията (запазване на общежитие, осигуряване на кетъринг и визуализационни материали): 09.03.2020 г. – 11.05.2020 г.
Посрещане и настаняване на участниците: 14.05.2020 г.
Провеждане на научната конференция: 15.05.2020 г. – 16.05.2020 г.
Отпътуване на участниците: 17.05.2020 г.

Необходими ресурси:

Човешки ресурси: екип на проекта;
Времеви ресурси: 24.02.2020 г. - 17.05.2020 г.
Визуализационни материали: папки, химикалки, грамоти, плакати;
Студентско общежитие;
Кетъринг.

Финансово описание на проекта:

Визуализационни материали: папки, химикалки, плакати, грамоти за 60 души (Университетско издателство и печатница) – 200 лева;
Наем на студентски общежития за участниците в конференцията за 40 души за три нощувки на 14, 15 и 16.05.2020 г. (Поделение Социално – битово обслужване) – 2160 лева;
Минерална вода 120 бр. (магазинна мрежа) – 60 лева;
Кетъринг (кафе, храна, напитки) за 60 души (фирма кетъринг на СУ „Св. Климент Охридски/ по обявена обществена поръчка/ ресторант Alma Mater) – 800 лева.
Общо: 3220 лева
*Сумите са приблизителни и е дадена максимална горна граница на разходите.

Партньори на проекта:

Няма.