Описание на проекта

Описание на проекта:

Годишната конференция на Midwest Political Science Association (MPSA) е най- мащабното събитие на академичната общност в областта на политичексите науки, което ще се проведе от 16-19 Април в Чикаго, Илинойс. Кандидатствах като автор на научното изследване и бях приета да го представя на конференцията. Процедурата по подбор беше осъществена от преподаватели от Columbia University и Harvard University. Конференцията предлага редица от дейности като курсове по методология на изследванията, иновативни подходи в изследванията, структуриране на собствен академичен проект и т.н. Разделена е в 90 панела, които включват актуални теми като популизъм, криза на представителната демокрация,човешки права, както и съществува специален панел, посветен на посткомунистическите страни. Основната дейност на конференцията е представяне на собствена академична статия по темата на изследване и след това обсъждане на научния ѝ принос. Целта на дискусията е да посочи слабостите в работата на презентиращия статия докторант и да бъдат изработени насоки за подобряването на изследването. Обичайно е панелът да бъде преседателстван от утвърден професор в областта, който предварително е прочел изпратените разработки. Предишни панели са били председателствани от преподаватели от Harvard University, Stanford University, Cambridge, London School of Economics. По този начин докторантът получава качествена обратна връзка и има възможност да подобри изследването си.

Цели на проекта:

Представяне на статия по темата на докторансткото изследване. Целта е да подобря изследването си, тъй като срещам конкретен методолигически проблем, който научият ми ръководител не може да адресира.

Задачи на проекта:

Ще разработя статия върху изследването си, която ще получи коментар от експерт в областта. На базата на този коментар ще имам възможност да я изпратя в реномирано научно списание с импакт фактор. Това от ствоя страна би повишило цитируемостта на СУ "Св. Климент Охридски".

Целева група:

Теодора Йовчева - докторант

График на проекта:

Плащане на такса участие до 13 март: Индивидуално членство (85$) + такса участие (175$)
Плащане на такса участие на място (април 2020): Индивидуално членство (85$) + такса участие (185$)
Заминаване: 15-и Април 2020
Провеждане на конференция: 16-19 Април 2020
Отпътуване: 20-и Април

Необходими ресурси:

Финансови

Финансово описание на проекта:

Такса участие: 260$ (плащане до 13-и март)/ 270$ (плащане на място)
Самолетен билет: по ЗОП
Дневни пари: 210$ (с тях ще си платя визата)
Има възможност да НЕ се възплзвам от тях: Квартирни: 150$ x5= 750$

Партньори на проекта:

Вече не съществува докторантски център. Използвала съм факултетото финансиране, което ми се полага като докторант.