Описание на проекта

Описание на проекта:

Това е вторият по рода си обучителен семинар, организиран от Катедра "История на философията" и Катедра "Логика, етика и естетика" към Философски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" съвместно с Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Семинарът се планира за втората половина на месец октомври 2016 г. в рамките на три дни, през които преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" и ПУ "Паисий Хилендарски" представят научни разработки по темата на семинара пред свои студенти, докторанти и колеги с цел да се провокират дискусии и дебати, както и да се популяризират научни резултати в посочената област. По време на първите два дни студентите и докторантите вземат участие в обсъждането на разработките. Резултатите от свършената работа се наблюдават най-ясно през третия ден по време на кръглата маса, организирана за студентите и докторантите, където те имат възможност да представят свои текстове и гледни точки.
Студентите и докторантите, посочени в "Целева група на проекта - пряко засегнати лица" получихме покана за включване в Обучителния семинар и с настоящия проект, изготвен съвместно с гл.ас. д-р Димитър Божков - член на Организационния комитет на Обучителния семинар, кандидатстваме за средства за Командировка в страната (дневни, квартирни, пътни разходи), за да можем да се включим в него.

Цели на проекта:

Цели на проекта:
- Запознаване на студентите и докторантите с най-новите тенденции в посочената област;
- Обмяна на опит между студентите и докторантите, посочени в проекта, както и с техни колеги от ПУ "Паисий Хилендарски";
- Предоставяне на възможност пред студентите и докторантите за съвместна работа с техните преподаватели, което ще доведе до сплотяване на академичната общност на Философски факултет при СУ "Св. Климент Охридски";
- Предоставяне на възможност за публикации на студентите и докторантите.

Задачи на проекта:

Задачи, които да доведат до постигане на поставените цели:
- предварителна задълбочена подготовка на студентите и докторантите, изразяваща се в работа с текстове в посочената област;
- присъствие на Обучителния семинар;
- дейно включване в обсъждането на докладите на преподавателите;
- вземане на активно участие в кръглата маса, която е насочена предимно към студентите и докторантите, упоменати в проекта.

Целева група:

Пряко засегнати лица:
Валентин Славеев Спасов - ОКС "Бакалавър", спец. "Философия", Фак. № 2751;
Лора Росенова Дулова - ОКС "Бакалавър", спец. "Философия", Фак. № 2740;
Ренета Георгиева Бакалова - ОКС "Бакалавър", спец. "Философия", Фак. № 2811;
Савина Захариева Петкова - ОКС "Бакалавър", спец. "Философия", Фак. № 2738;
Станимир Костадинов Стоянов - ОКС "Бакалавър", спец. "Философия", Фак. № 2662;
Наталия Иванова Тотева - ОКС "Бакалавър", спец. "Философия", Фак. № 2766;
Йоанна Ангелова Ангелова - ОКС "Магистър", спец. "Философия", Фак. № 150043;
Мадлен Григориева Ангелова - ОКС "Магистър", спец. "История на философията", Фак. № 371037;
Йоана Микова Русева - ОКС "Магистър", спец. "Изкуства и съвременност", Фак. № 28114;
Христина Константинова Теодосиева, докторант, "Теория на литературата";
Габриела Стефанова Русинова - докторант, "Философия";
Валентин Константинов Калинов - докторант, "История на философията".

Непряко засегнати лица:
Студентите от Философски факултет при СУ "Св. Климент Охридски" - студентите и докторантите, които участват в Обучителния семинар ще изнесат представяне на това, което са чули по време на Семинара, пред своите колеги.

График на проекта:

Проектът ще се реализира през втората половина на месец октомври 2016 г., като датите все още не са определени. Причината за това е, че Организационният комитет на Обучителния семинар има нужда от време, за да се координира с екипа от ПУ "Паисий Хилендарски".
I-ви ден:
до 14:00 ч. - Пристигане и настаняване на участниците;
15:00 ч. - 19:00 ч. - Представяне на научни разработки;
II-ри ден:
10:00 ч. - 17:00 ч. - Представяне на научни разработки;
III-ти ден:
10:00 - 17:00 ч. - Кръгла маса; студентски и докторантски представяния.
17:00 ч. - 17:30 ч. - Отпътуване.

Необходими ресурси:

Човешки ресурси: Студентите и докторантите, включени в "Целева група на проекта - пряко засегнати лица";
Финансови ресурси: Финансово обезпечаване на пътни, дневни и квартирни разходи за посочените студенти и докторанти;
Времеви: три дни през втората половина на месец октомври 2016 г.

Финансово описание на проекта:

Пътни разходи:
Пътни: 12 души х 14 лв. х 2 (за маршрут София - Пловдив и Пловдив - София) = 336 лв;
Квартирни: 12 души х 2 нощувки х 20 лв. = 480 лв.;
Дневни: 12 души х 3 дни х 20 лв на ден = 720 лв.

Общо: 1536 лв.

Партньори на проекта:

Партньори: Организационен комитет на Обучителен семинар на тема "Тялото: вариации, спекулации, доктрини"