Описание на проекта

Описание на проекта:

"Двата проблема“ е проект за мобилност на младежки работници - oбучителен курс, по програма „Еразъм +“ и ще бъде организирана от Copernicus Berlin e.V. Курсът на обучение ще се проведе в Берлин, Германия и ще включва 28 младежи от 7 различни страни (Германия, Испания, България, Италия, Латвия, Румъния и Белгия). Основната цел на „2-те проблема“ е да обучи младежки работници, които работят директно с младежи в неравностойно положение, както и безработни младежи. След семинара идеяра е участвалите да помогнат за справянето с общия споделен проблем по отношение на безрабортицата сред младите хора. Семинарът иска да насърчи самостоятелната заетост и предприемаческата култура.
Семинарът ще използва неформална методология за обучение, включително методи като:, енергизатори, уъркшопове, групи за размисъл, работа в междукултурни подгрупи, дискусии, творчески презентации, симулации, казуси, дебати и кампания на открито в последния ден от обучителните дейности.Проектът ще включва 28 участници, по 4 за всяка от страните партньори. Проектът се организира от 7 организации. Основен организатор на семинара е Copernicus Berlin e.V. (координатор), организация с нестопанска цел, създадена в Берлин през 2000 г., която има за основна цел да се обучат талантливи и социално ангажирани студенти от определени региони (Източна Европа, Централна Азия и кавказките страни), като подобрява на техния образователен и професионален опит. Освен това организацията увеличава пригодността за заетост на студентите чрез повишаване на тяхната професионална квалификация. Copernicus Berlin e.V. подбира социално активни студенти и работи за по-нататъшно развитие на тяхното критично мислене и аналитични умения. Това им позволява да имат ефективно въздействие в своите социални сфери.

Цели на проекта:

Целта е студентите и младите хора да имат достъп до един академичен и обективен прочит, който да разшири познанията им в областта. Искаме да използваме неформалното образование като инструмент, чрез който ще се постигне повече прозрачност и обективност и който ще доведе до признаване и разпространение на добри практики сред студентското общество
1. Организирането на семинар с цел повишаване на осведомеността на студентите и младежите по отношение на младежката безработица и как да я преодвратим.
2. Разпространиене на получените познания по отношение на проекта и прилагането им в България
3. Създаването на платформа за подобряване на заетостта сред младежите и подобряването на тяхната квалификация

Задачи на проекта:

1. Да се повиши квалификацията на младежките работници по отношение на темата за младежката безработица
2. Да се създадат добри практики и устойчиви механизми за по – добро реализиране на студентите след завършване на образованието им
3. Да се направи поне една публикация, статия или презентация от участниците
4. Да се обменят добри практики с участници от 7 страни.

Целева група:

Целевата група е за опитни младежки работници, занимавали се със социални и обществени проблеми, които се интересуват от темата за младежката безработица и за подобряването на квалификацията на студентите, но и за такива, които се занимават с младежко предприемачество, а и за младежи които се занимават с младежи в неравностойно положение. Участниците трябва да демонстрират социална чувствителност и да са били доброволци в местните им общности. Участниците трябва да са активни на местно ниво и да са осъществявали различни инициативи за овластяване на младежта.
Участниците от България:
Яни Стоев – студент 5ти курс право, фак. № 60042
Цветелина Добрева – студент 3ти курс, българска филология, фак. № 12411
Рени Петрвоа – студент 2ри курс, право, фак. № 61421

График на проекта:

Издание на Infopack - 22 юли
Краен срок за избор на участници - 1 септември
Подготовка на участниците. Партньорите по проекта трябва да гарантират, че участниците бяха прочели информационния пакет. - 12 октомври
Курс на обучение: 12 - 19 ноември, Берлин (Германия)
Дейности по видимост, разпространение и размножаване Партньорите по проекта трябва да разпространяват резултатите от проекта и дейности в техния уебсайт и канали за социални медии - декември 2019

Необходими ресурси:

1. Частична финансова подкрепа

Финансово описание на проекта:

Дневни София-Берлин-София
3 човека * 35 евро * 8 дена = 840 евро.

Партньори на проекта:

Организатор „Коперникус“ Берлин