Описание на проекта

Описание на проекта:

Предмет на семинара е повишаване на академичните познания на младите хора в сферата на политическата действителност. Ситуацията с БРЕКЗИТ разклати основите на Европейския съюз и го поставиха пред важен кръстопът. Тенденцията за възход на популистките и националистически движения в Европа изправят младите хора пред важно предизвикателство. Именно те ще изиграят решаваща роля за завръщане към демократичните eвропейски ценности, които са основа за мирa, просперитетa и цивилизационностa. Именно затова единственият начин да насърчим младите да вземат активна роля в диалога за бъдещето на Европа е подобряване на техните познания и квалификация чрез образователни семинари и академии. Семинарът, който организираме е да даде един обективен прочит на 1) историческите предпоставки за настъването на БРЕКЗИТ 2) Популизмът по време на кампанията за референдума по отношение на БРЕКЗИТ 3) Обяснение на БРЕКЗИТ и какви са вариантите за напускане или оставане на Великобритания 4) какви биха били политическите и икономическите последствия от БРЕКЗИТ в краткосрочен и дълговрочен план. В семинара ще вземат участие 6 участника от България, 6 участника от Испания и 6 участника от Италия. Ще бъдат разменени различни гледни точки по отношение на събитието на годината в Европейския съюз и ще бъдат направени различни модули, които ще включват дебати между участниците, лекции с университетски преподаватели и уъркшопове с представители на активни младежки организации.
Проектът е иновативен, тъй като ще се предостави за първи път институционална възможност активни млади хора, студенти, преподаватели и експерти да направят академичен анализ и прочит на големите политически събития и предизвикателствата, които произтичат от тях.

Цели на проекта:

Целта е студентите и младите хора да имат достъп до един академичен и обективен прочит, който да разшири познанията им в областта. Искаме да използваме неформалното образование като инструмент, чрез който ще се постигне повече прозрачност и обективност и който ще доведе до признаване и разпространение на добри практики сред студентското общество
1. Организирането на семинар с цел повишаване на осведомеността на студентите и младежите с БРЕКЗИТ.
2. Създаването на интелектуален продукт от студенти, експерти и университетски преподаватели, който да се разпространява безплатно сред студентите и младежите и да представя един обективен и академичен прочит на големите политически събития и тенденции.

3. Създаването на платформа за образователна мобилност с цел обмяна на добри практики с чуждестранни студенти, младежи, преподаватели и експерти

Задачи на проекта:

На първо място, очакваме проектът да спомогне за задълбочаване на добрите връзки между младежите. Един от основните проблеми на популизма е, че води до задълбочаване на диференцирането между отделните народи. Развиването на общност от млади, проактивни граждани на Европейския съюз ще способства отхвърляне на създаващото се изкуствено напрежение между различни етнически групи в Европа. От друга страна, всеки от участниците ще получи задълбочена подготовка по въпросите, свързани с възникването и развитието на популизма. Изследвайки първоизточника на течението, наречено популизъм, по време на проекта, ще бъде позволено на участниците да разгледат проблема многопластово и обективно да оценяват последващи политически събития. По време на проекта ще бъдат създадени интелектуални продукти, които ще бъдат разпространявани чрез социалните мрежи. Очакваме проектът да спомогне за разширяването на познанията на младите по политически въпроси, както и създаване на критично мислене сред обществото. По време на провеждане на проекта ще се създадат здрави връзки между участниците, като сме си поставили задачата да успеем да създадем общност от млади, проактивни студенти и младежи в България и останалите партньорски държави, която да бъде отговорна относно информирането и изграждането на критично мислене сред по-големи маси от младежи. Изграждането на онлайн платформа ще е начинът, чрез който участниците в проекта ще могат да споделят резултатите от семинарите. Очакваме устойчивостта на проекта да доведе до разширяване на политическите познания на младите и създаване на критично мислене сред обществото.

Целева група:

Проектът е насочен към младежи на възраст от 18 до 29 години, най - вече студенти.
Селектирането на участниците за четирите семинара, които ще се проведат в България, ще бъде на база предварителен подбор. Таргет групата ни са студенти и младежи най - вече от клубовете по интереси на Софийския Университет Св. “Климент Охридски”, като “Клуб на политолога”, “Клуб на европеиста”, “Дипломатически клуб”, Студентски съвет , “Клуб по дебати”, както и студенти от специалностите “Европеистика”, “Политология”, “Право”, “Международни отношения и др.” Подбора на участниците беше направен след кандидатстване със CV. Семинарът ще бъдат разделен на две части. На семинарите ще присъстват и младежи от партнъорските организации. След провеждане на семинара ще бъде организирана публична лекция, която ще бъде отворена за младежи и студенти от различни оргaнизации. На нея ще бъде предоставен в синтезиран вид интелектуалния труд от дейностите ни, както и ще обясним ползите от реализирането на проекта.

График на проекта:

1. Подбор на участниците – 10.10.2019г. – 24.10.2019г..
2. Провеждане на семинара –25.10.2019г. – 31.10.2019г.
3. Организиране на публична лекция от участниците – 15.12.2019г.

Необходими ресурси:

1. Частично финансово подпомагане
2. Офис материали и пространство
3. Зали в Софийския университет
4. Организиране на два обяда и две вечери в ресторанта на СУ

Финансово описание на проекта:

2 обяда за 18 човека в ресторанта на СУ.
2 вечери за 18 човека в ресторанта на СУ.

Партньори на проекта:

1. Асоциация ‘‘Проювен‘‘ 2. Асоциация ‘’Идее ин мовименто’’ 3. Клуб на политолога

Файлове: