Описание на проекта

Описание на проекта:

Катедрата по кирилометодиевистика към Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски” има дългогодишна традиция в навечерието на патронния празник на университета да организира Четения за млади изследователи. Тази XX-та юбилейна година поред форумът Климентови четения ще събере студенти, докторанти, постдокторанти и млади учени, които ще представят свои разработки в областта на литературата, историята и изкуството. Климентовите четения за млади изследователи ще се състоят на 22.11.2019 г. в Заседателна зала 2 на Ректората. В конференцията участват студенти от бакалавърските и магистърските програми не само на ФСлФ, но и на целия Университет, а също и на редица други Университети, включително НХА и БАН. Климентовите четения за млади изследователи от вече 20 години са ценно събитие за всички, които се с медиевистика, защото освен, че се запознават с интересните и полезни разработки на своите колеги, е сцена, където много млади изследователи са дебютирали с доклад. Конференцията също е основно сплотяващо звено, където младите хора, имащи интерес в сферата на медиевистиката, правят ценни контакти с други свои колеги, като по този начин се оформят бъдещи взаимни научни проекти. Климентовите четения не са само конференция, а приятелски кръг от млади изследователи, подкрепящи се в научните си търсения и взаимно развиващи се.

Предвидени са плакати, реклама в социалните мрежи и медии и покана, качена на сайта на Софийския университет и на Факултета по славянски филологии. Ще бъде издаден и сертификат за участие, с който всеки студент и учен може да удостовери своята изява при кандидатстване за бъдещи научни проекти или стипендии. Опитът от предишните години показва, че е важно разработките да бъдат събирани в отделно издание. Ето защо тази година за втори път се предвижда докладите да бъдат издадени в отделен сборник – хартиено издание и електронно. Като миналата година благодарение на проекта Diaphanum и Студентски съвет се осъществи финансиране на Климентовите четения, към които имаше голям интерес и от други научни институции с общо 30 участника, а сборникът вече е издаден!

Цели на проекта:

Основните цели:
• да бъде дадена трибуна за изява на младите изследователи (студенти от бакалавърските и магистърските степени на обучение, докторанти и постдокторанти) в областта на медиевистиката;
• да се формира едно общество от младите изследователи, които и занапред да продължават заниманията си в избраната от тях област;
• участниците да се запознаят с научните проекти и дейности на колегите си;
• задълбочаване на знанията на участниците и на слушателите в областта на медиевистиката.

Задачи на проекта:

Задачите на проекта са свързани изцяло с организацията на Четенията, а именно:
• Определена е датата и мястото на провеждане;
• Създаване на покана и разпращането ѝ до потенциалните участници, както и качването ѝ в различни интернет платформи (в срок до 1.11.2018 г.);
• Провеждане на организационна среща, на която да се определят темите на панелите и разпределението на лекторите, които са заявили участие;
• Разпределяне по дни и по часове на лекциите и панелите в посочените часове ( в срок до 12.11.2017 г.);
• Да се изпрати вече изготвената програма до участниците; да се разпространи информацията сред студенти в други висши училища и да бъде качена информацията на страниците на Университета и на ФСлФ (в срок до 17.11.2019 г.);
• Да се проведе втора организационна среща, на която да се посочат детайли по подредбата на залата, да се разпределят конкретни задачи на организаторите и да се уточни колко доброволци – помощници трябва да присъстват в дните на Четенията (в срок до 20.11.2019 г.).

Екип:
Организатори – Пламена Костова (СУ); Явор Иванов (СУ), Здравко Захариев (СУ);
Модератори – Пламена Костова (СУ), Явор Иванов (СУ), Полина Петрова (СУ).

Целева група:

Събитието е насочено към студенти от бакалавърските и магистърските програми, докторанти, постдокторанти и млади учени.

График на проекта:

От 20.10 до 21.11.2019 г. да се изпълнят следните посочени задачи:
• Определена е датата за провеждането на конференцията; ангажирана е залата и е запазена в календара на Университета – 22.11.2019 г.;
• Разпространение на информация за провеждането на Четенията в социалните мрежи и на сайта на СУ „Свети Климент Охридски“;
• Да се проведе организационна среща, на която да се разпределят лекторите в тематични панели, които са подали заявки за участие, и да се изготви график за изнасянето на докладите: до 12.11.2019 г.;
• Да се изпрати потвърждение на заявилите участие (в срок до 6.11.2019 г.) и да им се изпрати след това изготвената програма (в срок до 19.11.2019 г.);
• Да се проведе втора организационна среща, на която да се посочат детайли по подредбата на залата, да се разпределят конкретни задачи на организаторите и да се уточни колко доброволци – помощници трябва да присъстват в дните на конференцията до 18.11.2019 г.;
• Потвърждение от всички поканени лектори и лица, участващи в панелите: до 18.11. 2019 г.;
• Да се подготвят сертификати за участие на всички, изнасящи доклади;
• Да се разпечата програмата на конференцията и да се раздаде на всички присъстващи на събитието на 22.11.2019 г.;
• Подготовка на Заседателна зала 2, Ректорат;
• Провеждане на конференцията: на 22.11.2019 г.;
• Да се изпрати заявка след събитието до всички участници да изпратят редактираните си доклади за публикация в сборника със статии от конференцията до 20 декември.

Необходими ресурси:

КЕТЪРИНГ
• Водa;
• Кафета;
• Чай;
• Сладки.

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ; БРОЙ
Плакати А3- 10 бр.
Програма на конференцията – 40 бр;.
Свитък с резюмета – 30 бр.

ДРУГИ
Сертификати – 30 бр.;
Ползване на услугите на редактор и коректор за изданието на сборника с доклади от конференцията;

Финансово описание на проекта:

КЕТЪРИНГ
• Водa;
• Кафета;
• Чай;
• Сладки.
За двете кафе паузи = 60 лв.

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ; БРОЙ
Изработка на рекламни материали, консумативи, копирни услуги, разходи за разпространение и реклама = 170 лв.

ДРУГИ
Ползване на услугите на редактор и коректор за изданието на сборника с доклади от конференцията, предпечат, печат, електронно издание = 2206.29 лв

По оферта на Алма Матер относно кетъринг
Рекламни материали и други: по оферта на УИП.

Общ бюджет: 2436.29 лв.

Партньори на проекта:

Няма предвидени партньори и съфинансиране.