Описание на проекта

Описание на проекта:

1.1. Представяне на събитието
Отдадени на утвърждаването на основните човешки права, сред които и правото на чиста околна среда, членовете на ЕЛСА България посвещават ежегодния си благотворителен коктейл на темата за борба срещу климатичните промени. Поместен в емблематичния Централен военен клуб, коктейлът има за цел да събере на едно място студенти, юристи, инвеститори, стартъпи и представители на ООН и ЕС в България - показвайки как различните сфери на обществото взаимодействат помежду си в обединените усилия да се преборят с климатичните промени.

1.2. За ЕЛСА България
ЕЛСА България е националният клон на ELSA (European Law Students’ Association) - най-голямата независима асоциация на студенти по право в света. Основна цел на асоциацията на национално ниво е подпомагане на юридическото обучение в България, предоставяне на международна платформа за изява на студенти по право и наред с това утвърждаване на основните човешки права в тясно сътрудничество с официалния патрон на ELSA - Съвета на Европа. Във връзка с последното ЕЛСА България организира ежегоден благотворителен коктейл, посветен на актуален проблем в сферата на основните човешки права, като темата на тазгодишното издание е борбата срещу климатичните промени и стоящото в основата ѝ право на чиста околна среда.

Цели на проекта:

- Да се утвърди правото на чиста околна среда;
- Да се насочи обществено внимание към актуалността на проблема;
- Да се представят иновативни решения на някои неустойчиви практики;
- Да се изтъкне необходимостта от общи действия срещу климатичните промени едновременно сред бизнес, правната и политическата среда;
- Да се онагледи ролята на младежта в общественото развитие като катализатор на обществен дебат и споително звено на различни обществени групи;

Задачи на проекта:

Със своите глобални мащаби, климатичните промени засягат развитието на цялото човечество и се превръщат в централен проблем на времето ни. Преодоляването на този проблем изисква всеобщи усилия. От една страна, назрява необходимостта от прокарване на по-строги политически мерки за опазване на околната среда, от друга, подготовката на юридически експерти в областта на екологичното право, от трета - подкрепата на оригинални решения за заместването на неустойчиви технологии. На двадесети септември бе обявена младежка стачка за борба срещу климатичните промени. Организирането на благотворителен коктейл е един допълнителен опит на младежта да привлече вниманието на обществото към актуалността на проблема и необходимостта от обединени усилия в разрешаването му.

Целева група:

Проектът има за цел да обедини различни обществени групи в борба срещу климатичните промени, поради което могат да се разграничат няколко целеви групи, сред които като първа и най-важна следва да се посочи:

1. Студентската общност;

2. Сред бизнес средите целевите групи, които могат да се посочат са:
а) стартъпи, отдадени на Целите на устойчиво развитие на ООН, и
б) инвеститори в областта на социално отговорните инвестиции.

3. Споменаването на ООН предполага посочването на други две целеви групи:
а) Представители на ООН в България; и
б) представители на ЕС в България - предоставящи поглед към политическите аспекти на борбата срещу климатични промени.

4. Не на последно място, следва да се споменат практикуващи юристи и представители на академичната общност.

График на проекта:

Благотворителният коктейл ще се състои на 29.11.2019 г. в Зала 1 на Централен военен клуб. Като начален час на събитието е посочен 19:00, а предвиденото времетраене е 2ч. 30м. Коктейлът е класически по концепция и е съставен от формална и неформална част, и музикална програма.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси за покриване на разходите по осъществяване на събитието.

Финансово описание на проекта:

- Наем на зала - 500 лв
- Кетъринг на събитието, включително наем на стъклени чаши - 3 000 лв
- Наем на мултимедия и озвучаване, техника - 800 лв
- Артисти и водещи - 500 лв
- Допълнително храна и напитки, извънреден разход за техника - 600 лв
- Печатане на покани - 100 лв
Общо: 5 500 лв

Партньори на проекта: