Описание на проекта

Описание на проекта:

Въпреки големите постижения на България в областта на космическите технологии през 70-те и 80-те години, в днешно време този вид технологии се разработват основно в ИКИТ-БАН и почти не съществуват университетски проекти с такава насоченост. Една от причините е ограниченият брой възможности студенти да участват в проекти за разработка на космически технологии.
Катедра „Радиофизика и електроника“ към Физически факултет при СУ, в лицето на доц. д-р Пламен Данков и докторант Стоил Иванов (Стоил Иванов успешно е преминал инструкторско обучение CLTP-10 в Япония, приложен сертификат CLTP_certificate_Stoil-Ivanov.pdf), цели създаването на повече такива възможности – участие на студенти в практически и теоретични проекти за разработка на космически технологии. Една такава възможност е участието в международното състезание CRIC 2019 ( http://2comnet.info/komsat/en/cric2019/ ), организирано от CSPD (Committee for Space Programme Development) и ще се проведе на летище „Велики Радинци“, в близост до град Сремска Митровица (Сърбия). Приложена е покана за участие в състезанието (Invitation_Letter_Stoil-Ivanov.pdf). Състезанието изисква всеки отбор да разработи собствен спътников модул от тип CanSat ( https://en.wikipedia.org/wiki/CanSat ). В дните на самото състезание CanSat модулът на всеки отбор ще бъде изстрелян на 300 метра височина чрез малка ракета, предоставена от организаторите. След достигане на определената височина, CanSat модулът се отделя от ракетата и осъществява плавно приземяване чрез собствен парашут. По време на падането, CanSat модулът ще събира данни за температурата и влажността на въздуха, както и данни за големината на земното магнитно поле, ориентацията на спътника и др. Събраните данни се обработват и се представят пред жури в последния ден на състезанието.

Екипът, който ще участва в състезанието, се състои от:
1. Георги Георгиев, III-ти курс, специалност "Физика и матетика", ФзФ при СУ.
2. Александър Тодоров, I-ви курс, специалност "Инженерна физика", ФзФ при СУ.
3. Стоил Иванов, редовен докторант, специалност "Радиофизика и физическа електроника, катедра "Радиофизика и електроника", ФзФ при СУ.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е успешно участие в състезанието CRIC 2019. Това ще положи основите на екип, който да участва и в други подобни проекти чрез доразработването и подобряването на вече създадения CanSat модул. От друга страна, тези дейности ще спомогнат за привличането на още студенти за осъществяване на бъдещи и все по-амбициозни проекти с космическа насоченост.

Задачи на проекта:

Основната задача на проекта е създаването на екип от студенти, който да усвои практически и теоретични знания в областта на спътниковите технологии и да приложи наученото за създаването на собствен CanSat модул.

Целева група:

Студенти от Физически факултет и други факултети на Университета с интерес към спътниковите технологии.

График на проекта:

4 октомври 2019 – пътуване от София до Сремска Митровица (Сърбия)
4-6 октомври 2019 – провеждане на състезанието
7 октомври 2019 – връщане в София

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са основно финансови, изложени във финансовото описание на проекта.

Финансово описание на проекта:

За осъществяване на проекта са необходими общо до 1024 евро, разпределени както следва:
- такса правоучастие - 390 евро (130 eвро на човек);
- дневни: 4 дни (от 4 до 7 октомври) х 35 евро на ден на човек = 420 евро;
- нощувка: наем на апартамент без осигурена храна – до 130 евро за целия престой;
- пътни за транспорт с личен автомобил: гориво и такси за магистрала в Сърбия – 84 eвро (930 км отиване и връщане, 8 литра на 100 км разход, цена на бензин А95 към 03.09.2019 е 1.12 евро на литър).

Партньори на проекта:

Участниците в проектa закупуват всички части за CanSat модула (електрически компоненти, 3Д принтиран корпус и др.) със собствени средства.

Файлове: