Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е заключителната част от работата по дисертацията, в рамките на която вносителят-докторант прави изследване в областта на манипулациите в комуникацията. За осъществяването на case study и събирането на емпиричните, количествени данни е необходимо провеждането на биофийдбек § неврофийдбек работилница с доброволци за проверка на хипотезите..

Цели на проекта:

Целта на проекта е да направи възможно за докторанта да анализира и работи с измерима, доказателствена маса от информация в заключителната част на дисертационното изследване. При хуманитарните науки това винаги е предизвикателство.
С резултатите на участниците в биофийдбек § неврофийдбек работилницата измерването на правотата на хипотезите ще е квантитативно, обективно и доказуемо.
Без биофийдбек § неврофийдбек работилницата измерването на правотата на хипотезите ще е квалитативно, релативно и предполагаемо.

Задачи на проекта:

За да се постигнат целите на проекта следва да се изпълнят долуописаните задачи.

1. Подготовка и внасяне на проекта за разглеждане от СС;
2. След одобрение на проекта подготвяне на работилницата и набиране на доброволци-участници
3. Организиране и провеждане на работилницата с доброволци-участници;
4. Анализ на резултатите от проведените сесии с доброволци в рамките на работилницата и инкорпориране на изводите в дисертационния труд.

Целева група:

Вносителят на проекта и доброволци-участници в изследването.

График на проекта:

Графикът на проекта е както следва:
1. Внасяне на проекта: 03 юни 2019;
2. Подготовка на работилницата в максимално кратък срок след одобрение на проекта;
3. Провеждане на сесиите с доброволци-участници;
4. Анализ на резултатите от проведените сесии с доброволци и инкорпориране на изводите в дисертационния труд.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансови средства за осигуряване на техническото и логистично осъществяване на биофийдбек § неврофийдбек работилницата.

Финансово описание на проекта:

По време на тази работилница ще може да се събере отлична като количество и качество информация, защото е с повече на брой входящи канали (information input points). За да се получат измерими резултати = биофийдбек+неврофийдбек данни е необходимо в рамките на работилницата участниците да преминат през тестове и упражнения, както индивидуални, така и групови. Измерванията се правят с помощта на специализиран софтуер и индивидуални пачове и консумативи за всеки участник (на принципа на еднократните медицински консумативи).

Пример за упражнения са:
- Онагледяване и промяна на стрес реакциите чрез измерване и мониторинг на промените в автономната нервна система (А.Н.С.).
- Заучаване на умения за възстановяване и нови начини за отреагиране на стрес.

Необходима сума: 2327 лв

Партньори на проекта: