Описание на проекта

Описание на проекта:

В проекта се предвижда събиране на плодни тела на макромицети от района на язовир Бебреш, както и тяхното определяне и последващо изсушаване с цел включване в Микологичната колекция на Катедрата по ботаника на СУ ,,Св. Климент Охридски". Събраният материал ще послужи за основа на бакалавърската ми дипломна работа към Катедрата по ботаника на СУ ,,Св. Климент Охридски". В хода на проекта ще бъдат описани и всички уязвими и застрашени видове макромицети, както и видовете с медицинско приложение.

Цели на проекта:

Установяване и изброяване на възможно максимален брой макромицети в посочения район чрез 3-кратно посещение през всеки месец от вегетационния период на гъбите (юли-октомври).

Задачи на проекта:

Обхождане на планински район, записване с точни GPS данни местонахождението и обилието на всички гъби, растящи в района.

Целева група:

Аз, Веселин и други колеги или специалисти в областта ще добият информация от събранните данни.

График на проекта:

Начало - 15.07. 2019 г. Посещаване на района и извършване на събирането на гъби 3 пъти в месеца. Край на проекта 30.10.2019 г.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансови за подсигуряване на пътните разходи до яз. Бебреш и за багрила и някои други консумативи за определяне (идентифициране) на събраните гъби. Закупуване на определители за диворастящите гъби.

Финансово описание на проекта:

Билетът за автобус до Ботевград струва 7 лв в едната посока, плюс гориво за още 30км до язовира и обратно до Ботевград. Допускам, че за целия период от 15.07 - 30.10.2019 за пътни разходи ще са достатъчни около 180 лв. Консумативи необходими за микроскопската работа на събрания материал на стойност 500лв, както и средства необходими за закупуване на научна литература (вкл. онлайн достъп) на стойност 2000лв. Прилагам следния линк за цените на необходимите ни определители за гъбите, които се използват най-широко в цяла Европа, но не се продават в България: https://www.nhbs.com/3/series/fungi-of-switzerland-english-edition. Това налага закупуването им от чужбина (най-лесно и бързо онлайн). Общата сума за 6-те тома на определителите възлиза на 850 британски лири (1х120+ 2х140+3х150). Официалният курс на БНБ на британската лира към днешна дата (06.06.2019) е 2.20671 за 1 лира. Ето защо крайната сума за определителите е от порядъка на 1875, 70 лв. (850х2.20671). Като в тази сума не са включени разноските по доставката, които варират между 57 и 102 британски лири в зависимост от начина на доставяне. По отношение на консумативите се нуждаем от: хартиени пликове (торби) за събиране на плодните тела на гъбите, бяла и черна хартия за спорови отпечатъци (в зависимост от цвета на спорите); предметни и покривни стъкла, необходими при микроскопирането, както и имерсионно масло при използването на по-големи увеличения на микроскопа; 200 ml разтвор на Мелцер (Melzer's solution), необходим за оцветяване на споровите отпечатъци. Ориентировъчната му цена е от порядъка на 120 лв.; 2-3% калиева основа за оцветяване на цистидиите, които са вид стерилни елементи от химениалния слой на гъбите и много важни при идентификацията им; 10 литра етилов алкохол, необходим за рехидратация на плодните тела.

Партньори на проекта:

От получената информация разбрах, че СУ има фирми партньори с които си сътрудничи и от които могат да бъдат набавени нужните материали с по-ниска финансова тежест.