Описание на проекта

Описание на проекта:

Предмет на проекта е повишаване на академичните познания на младите хора в сферата на политическата действителност. Войната в Сирия и последвалата я бежанска криза, Brexit, Гръцкия външен дълг, Референдума за независимост на Каталуния и съпътстващите ги фалшиви новини и дезинформация разклатиха основите на Европейския съюз и го поставиха пред важен кръстопът. Тенденцията за възход на популистките и националистически движения в Европа изправят младите хора пред важно предизвикателство. Именно те ще изиграят решаваща роля за завръщане към демократичните eвропейски ценности, които са основа за мирa, просперитетa и цивилизационностa. Именно затова единственият начин да насърчим младите да вземат активна роля в диалога за бъдещето на Европа е подобряване на техните познания и квалификация чрез образователни семинари и академии. Това е необходимо, тъй като младите хора имат почти неограничен достъп до информация, но липсата им на умение да селектират информационния поток води до изкривена и невярна представа за случващата се фактическа обстановка. Организирането на семинари, дебати и публични лекции между младежи от различни европейски организации ще повишат квалификацията им чрез един академичен и обективен прочит на големите събития в политическото пространство и ще спомогнат за обмяната на добри практики.

Проектът е иновативен, тъй като ще се предостави за първи път институционална възможност активни млади хора, студенти, преподаватели и експерти да направят академичен анализ и прочит на големите политически събития и предизвикателствата, които произтичат от тях. Темите за популизма, фалшивите новини, бежанската криза, референдума в Каталуния се изкривяват, за да се обслужат различни интереси. Темата за популизма и възможните сценарии е изключително актуална и вълнува много младежки организации в Европа. Неслучайно партньорите са от Испания и Италия, където популистките и националистическите тенденции набират особено голяма скорост.

Цели на проекта:

Целта е студентите и младите хора да имат достъп до един академичен и обективен прочит, който да разшири познанията им в областта. Искаме да използваме неформалното образование като инструмент, чрез който ще се постигне повече прозрачност и обективност и който ще доведе до признаване и разпространение на добри практики сред студентското общество

1. Организирането на семинари с цел повишаване на осведомеността на студентите и младежите във връзка с големите политически събития в Европа и света.
2. Създаването на интелектуален продукт от студенти, експерти и университетски преподаватели, който да се разпространява безплатно сред студентите и младежите и да представя един обективен и академичен прочит на големите политически събития и тенденции.
3. Създаването на платформа за образователна мобилност с цел обмяна на добри практики с чуждестранни студенти, младежи, преподаватели и експерти

Задачи на проекта:

На първо място, очакваме проектът да спомогне за задълбочаване на добрите връзки между младежите. Един от основните проблеми на популизма е, че води до задълбочаване на диференцирането между отделните народи. Развиването на общност от млади, проактивни граждани на Европейския съюз ще способства отхвърляне на създаващото се изкуствено напрежение между различни етнически групи в Европа. От друга страна, всеки от участниците ще получи задълбочена подготовка по въпросите, свързани с възникването и развитието на популизма. Изследвайки първоизточника на течението, наречено популизъм, по време на проекта, ще бъде позволено на участниците да разгледат проблема многопластово и обективно да оценяват последващи политически събития. По време на проекта ще бъдат създадени интелектуални продукти, които ще бъдат разпространявани чрез социалните мрежи. Очакваме проектът да спомогне за разширяването на познанията на младите по политически въпроси, както и създаване на критично мислене сред обществото. По време на провеждане на проекта ще се създадат здрави връзки между участниците, като сме си поставили задачата да успеем да създадем общност от млади, проактивни студенти и младежи в България и останалите партньорски държави, която да бъде отговорна относно информирането и изграждането на критично мислене сред по-големи маси от младежи. Изграждането на онлайн платформа ще е начинът, чрез който участниците в проекта ще могат да споделят резултатите от семинарите. Очакваме устойчивостта на проекта да доведе до разширяване на политическите познания на младите и създаване на критично мислене сред обществото.

Целева група:

Проектът е насочен към младежи на възраст от 18 до 29 години, най - вече студенти.
Селектирането на участниците за четирите семинара, които ще се проведат в България, ще бъде на база предварителен подбор. Таргет групата ни са студенти и младежи най - вече от клубовете по интереси на Софийския Университет Св. “Климент Охридски”, като “Клуб на политолога”, “Клуб на европеиста”, “Дипломатически клуб”, Студентски съвет , “Клуб по дебати”, както и студенти от специалностите “Европеистика”, “Политология”, “Право”, “Международни отношения и др.” Подбора на участниците беше направен след кандидатстване със CV. Семинарът ще бъдат разделен на две части. На семинарите ще присъстват и младежи от партнъорските организации. След провеждане на семинара ще бъде организирана публична лекция, която ще бъде отворена за младежи и студенти от различни оргaнизации. На нея ще бъде предоставен в синтезиран вид интелектуалния труд от дейностите ни, както и ще обясним ползите от реализирането на проекта.

График на проекта:

1. Подбор на участниците – 24.04.2019г. – 08.05.2019г.
2. Организационна среща – 05.06.2019г.
3. Провеждане на семинара – 07.06.2019г. – 13.06.2019г.
4. Организиране на публична лекция от участниците – 15.10.2019г.

Необходими ресурси:

Необходими ресурси:
1. Частично финансово подпомагане
2. Участие на представител на Студентски съвет в комисията по подбор

Финансово описание на проекта:

Финансово описание на проекта:
Дневни – 35 евро * 6 участници * 7 дни = 1470 евро

Партньори на проекта:

1. Асоциация ‘‘Проювен‘‘ 2. Асоциация ‘’Идее ин мовименто’’