Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът се изразява в организиране на честване по повод празника на Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Тържеството предвижда концерт и почерпка, като достъпът е неорганичен и всички студенти могат да се насладят на приятната празнична атмосфера. Празникът, който желаем да проведем е отколешна традиция, залегнала в аналите на Философски факултет. В този смисъл неговото честване е символ на единственото и добрата атмосфера, която цари сред колегията.

Цели на проекта:

Целта е проекта да се изпълни от студенти, за студенти, с участието на студентите под формата на развлекателна музикална програма, която да разкрива техния потенциал и талант.
Проектът цели също създаване на социална среда, в която да се установи непосредствена комуникация между преподавателите и студентите от факултета, както и от представителите на различните специалности от двете групи. Неформалната обстановка позволява активното участие на всички в честването на общия за факултета празник. Чрез това събитие целим всеки да се почувства важна част от академичния живот.

Задачи на проекта:

1. Събиране на екип
2. Ангажиране на участници и музикални формации
3. Ангажиране на озвучител и предоставяне на техника
4. Размяна на книги между студентите
5. Осигуряване на кетъринг за почерпката
6. Реклама и изпращане на покани за празника, посредством събитие в социалните мрежи и изработка на плакати
7. Социализация между студенти от различните специалности, екипна работа и засилена комуникация с преподавателското тяло

Целева група:

1. Студентите от Философски факултет
2. Студенти от СУ "Св. Климент Охридски", които са поканени като гости на празника
3. Участниците, чието творчество ще стане достъпно посредством осъществяването на проекта за студентската общност

График на проекта:

01.05 - 17.05.2016 - Организиране на празника, поръчване на кетъринг, осигуряване на техника и озвучител, ангажиране на съответните изпълнители
12.05 - 18.05.2016 - Реклама на събитието
19.05.2016 - Провеждане на празника на Философски факултет

Необходими ресурси:

1. Екип на ФСС - организатори и участници от студентското тяло
2. Осигуряване на озвучение, осветление, техника и кетъринг
3. Разпространение на рекламни материали за събитието

Финансово описание на проекта:

1. Цялостно озвучаване: 200 лева на час - предвидени са три часа -> 600 лв.
2. Осигуряване на барабани за изпълнителите: 200 лв.
3. Китарни озвучавания: 200 лв.
4. Осветление: 200 лв.
5. Транспортни разходи по техниката: 100 лв.

Партньори на проекта:

Студентски съвет при Софийски университет "Св. Климент Охридски" ФФ при СУ - осигуряване на кетъринга ФФ при ФМИ - осигуряване на шатри чрез приемо-предавателен протокол