Описание на проекта

Описание на проекта:

Сдружение Студентска научна академия “Ребус”, със съдействието на Център за развитие на човешки ресурси и преподаватели от Юридически факултет на СУ "Св. Климент Охридски”, осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в развитие и утвърждаване на иновации и добри практики в областта на висшето образование. Академичен ръководител на проекта е проф. Пламен Панайотов. Екипът се състои от студенти над 30 доброволци.
Студентската научна академия има за цел да подпомогне практическото обучение на студентите по право в областта на нормотворчеството и хармонизирането на българския правен ред с правото на ЕС, като ги постави в състезателна среда.Сдружението има следния предмет на дейност: утвърждаване на принципите на правовата държава и гражданското общество: разработване и изпълнение на национални, регионални и международни проекти в различни области на гражданското образование, социологията, политически и правни анализи; изграждане на стратегически партньорства за работа по проекти с чуждестранни партньори;осъществяване на консултативни функции в помощ на студентите в сферата на законодателната техника, гражданското образование, социологията, политическите и правни анализи;установяване и поддържане на национални и международни контакти, привличане на национални и чуждестранни лектори и специалисти;.Задачата на нашия проект е успешено провеждане на “Академията” - шест семинара за подготовка на национални и чуждестранни студенти в областта на транспонирането на европейски актове в националното законодателство. Интелектуалният продукт държите в ръцете си- съдържащо представяне на нашите участници и лекции на гост лекторите.

Цели на проекта:

Основни цели на проекта са: утвърждаване на принципите на правовата държава и гражданското общество:
1. разработване и изпълнение на национални, регионални и международни проекти в различни области на гражданското образование, социологията, политически и правни анализи;
2. изграждане на стратегически партньорства за работа по проекти с чуждестранни партньори;
3. осъществяване на консултативни функции в помощ на студентите в сферата на законодателната техника, гражданското образование, социологията, политическите и правни анализи;
4.установяване и поддържане на национални и международни контакти, привличане на национални и чуждестранни лектори и специалисти;
5. разработване на стратегически партньорства за обмен на добри практики в страната и в чужбина;
6. издаване на информационен бюлетин в областта на законодателната техника, гражданското образование и правните анализи.
7.развиване на способностите на млади студенти до адекватна конкурентноспособност на връстниците им в другите европейски държави
8. да подобрим облика на СУ и да го издигнем до международно значим център
Разпространяване на идеи и информация, създаване на партньорства и реализиране на програми и проекти, насочени към: развитие на гражданското общество; създаване на условия за гарантиране на спазването на правата и законните интереси на гражданите; застъпничество по обществено значими теми пред националните органи и органите на Европейския съюз; въвеждане на модерните интернет технологии; въвеждане на нови социални технологии и други обществени инициативи, отговарящи на целите на сдружението; организиране и провеждане на: младежки дейности; дейности, свързани със защита на избирателните права на гражданите.

Задачи на проекта:

Организация на семинари, чиито лектори са преподаватели от ЮФ на СУ и състезание за решаване на задача свързана с транспониране във вътрешното право на акт от вторичното право на Европейския съюз.За изпълнение на задачата, отборите трябва:
- да определят с какъв нормативен акт да се извърши транспонирането
- да подготвят проект за такъв нормативен акт, следвайки правилата за нормотворческата техника
- да изготвят мотиви и оценка на въздействието.
Съдийската комисия на състезанието определя победителя по свое вътрешно убеждение като има предвид следните критерии:
1. ясна теза, степен на аргументираност, логическата връзка между аргументите
2. познаване и прилагане на правилата на правотворческата техника
3. познаване на правната литература, на законодателството и на относимата съдебна
практика;правилно използване на юридическата терминология
4. способност за реакция на възраженията на опонента и аргументирани отговори на
въпросите на комисията
5. поведение и ораторски умения

Целева група:

Студенти - редовна форма на обучение от Юридически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски” :
1. Гергана Урумова
2. Вили Дацов
3. Людмила Костова
4. Дамян Атанасов
5. Кристияна Димитрова
6. Зия Чобан
7. Силвия Наумова
8. Валентин Кунчев
9. Димитър Руменчев
10. Мария Цветанова
11. Дарина Христова
12. Петя Рачева
13. Велизар Кирилов
14. Денис Асенов
15. Бетина Генова
16. Анастасия Байнашева
17. Георги Божинов
18. Димитър Стефанов
19. Петър Баев
20. Мирела Андреева
21. Панайот Йотов
22. Виолета Готева
23. Мария Коритска
24. Николета Войнова
25. Елена Кралева
26. Николай Недялков
27. Илия Ласин
28. Недко Радев
29. Петър Петров

График на проекта:

Предоставеният график за състезанието обхваща времето от 15.05 до 18.05.2019 година. Всички дейности са така организирани във времето, че учебната дейност на участващите студенти да бъде максимално подпомогната. График за социалната кампания:
15.05.2019г. - настаняване на студентите и официално обръщение от госта на Академията
16.05.2019г. - протичане на кръг 1 от състезанието
17.05.2019г. - протичане на кръг 2 от състезанието
18.05.2019г. - награждаване и напускане на базата

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси включват: престой, дневни и транспорт.

Финансово описание на проекта:

Финансиране на престоя на студентите от 15.05 до 18.05.2019. в хотел –
Нощувка: 29 човека х 41 лв/нощувка х 3 нощувки – 3 567 лв (таван)
Дневни: 29 човека х 20 лв/дневни х 3 дни – 1 740 лв.
Общо: 5 307 лв.
Транспорт: По Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще бъде изготвена оферта за транспорта.

Партньори на проекта:

Център за развитие на човешките ресурси