Описание на проекта

Описание на проекта:

Децата непрекъснато увеличават престоя си в интернет за забавление, не само за учене. Българските деца между започват да използват интернет от все по-ранна възраст и често с мобилни телефони. Въпреки това около половината от тях признават, че не могат да преценят дали това, което четат в интернет, е истина, или не. Признават също, че понякога получават снимки, видеоклипчета с агресивно съдържание. Случвало се е да бъдат обект и на вербална агресия чрез интернет устройства.
Целта на този проект е да се разработи методика за ранна превенция на учениците от 1 до 4 клас.
В световно ниво вече има създадено огромно виртуално образователно пространство:
1. Уеб базирани курсове
2. Виртуални библиотеки
3. Виртуални класни стаи
4. Виртуални катедри
5. Виртуален факултет
6. Виртуален университет
Децата и учениците използват интернет най-вече за забавление.

Цели на проекта:

На първо място – да се проведе проучване. Очакваните резултати от него могат да се разглеждат като доказателства на хипотезата, че учениците са медийно неграмотни, защото в училище не се изучава дисциплината медийна грамотност. Липсата на знания за безпроблемното ползване на интернет, влошава качеството на живот.
На второ място: резултатите от проучването биха били достатъчни за разработването на учебно помагало с разработени уроци, за препоръки за усъвършенстване на медийния процес и безопасното ползване на интернет.

Задачи на проекта:

1. Изследване – чрез анкети. Изследват се учениците в няколко различни училища и градове. Изследването цели да установи каква е дигиталната грамотност на учениците, учителите и техните родители, какви трудности изпитват в интернет.
2. Обработка на получените данни – качване на събраните данни и компютърна обработка на получените резултати. Анализ на данните.
3. Краен продукт:
3.1 Срещи с деца, родители и учители - развиване на медийно- дигитална грамотност в начален курс – там ще се раздават обучителни дискове
3.2 Изготвяне на учебно помагало за начален курс – книжка с уроци и съвети. превенция

Целева група:

Основна целева група по проекта са деца от начална училищна възраст , както и техни учители, родители, училищни психолози и съветници.
Планиран общ брой на изследваните лица – около 500 души.

График на проекта:

Период на проекта: юни 2019 - юни 2020

1. Запознаване и анализ на съществуващите теоретични модели и изследвания в чужбина и у нас по темата на проекта: юни – август 2019
2. Запознаване и сравнителен анализ на съществуващи методики за оценка на киберзависимостите: юли-септември 2019
3. Създаване на теоретичен модел на изследването и първа версия на методиките: септември – октомври 2019
4. Провеждане на проучването: ноември – януари 2020
5. Въвеждане и статистически анализ на получените данни - януари- март 2020
6. Анализ, изводи и препоръки от изследването – април – май 2020
7. Написване на окончателния вариант на изследването юни 2020

Необходими ресурси:

Необходими са следните ресурси:
1. Закупуване на методики
2. Разпечатка на анкети на хартиен носител
3. Наем на конферентни зали за обучение - 30 лв на час ( мин. 10 часа) общо 300 лв.
4. Информационни ресурси – достъп до книги, статии
5. Информационни масиви от библиотеката - средства за разпечатване от информационните ресурси
6. Необходими средства за уебинари с обучителна цел
7. Статистическа обработка на данни- трябва да ползвам външна услуга
8. Използване на външни консултанти за интерпретация на получените данни
9. Анализ и интерпретация на получените резултати
10. обработката на извлечените данни по методиките

Финансово описание на проекта:

Необходими са следните финанси по проекта:
Закупуване на методики – ще бъде самофинасирана. Вече е закупена.
1. Разпечатка на анкети на хартиен носител – 150 лв.
2. Разходи за нощувки, съобразени с държавната Наредба за служебните командировки и специализации
- 2 нощувки в Бургас - 80 лева максимум
- 2 нощувки във Варна : 80 лева максимум
- 2 нощувки във Велико Търново: 80 лева максимум - общо 240 лв.
3 Дневни разходи за двама души
- 6 дни Х 30 лева = 180 лева на човек 360 лв. общо
- Разходи за транспорт, съобразени със средната стойност на автобусните билети в София до съответните градове и обратно: 200 лв. максимум
4. Наем на конферентни зали за обучение - 30 лв на час ( мин. 10 часа) – 300лв. максимум
5 Информационни ресурси – достъп до книги, статии, които ще бъдат дарени на библиотеката на СУ - 350 лв.
6. Статистическа обработка на данни, външни консултанти, анализ и интерпретация на получените данни - 1100 лв.
7. Отпечатване на 100 броя учебни помагала /чернобели с цветна корица/ с разработени уроци по теми за начален курс - 370 лв. - за 32 страници по 3.70 на бройка
8. Изработка на обложка с надпис за 100 броя CD - по 4 лева - 400 лв.

Обща стойност на проекта: 3470 лв.

Партньори на проекта:

За партньори по проекта – фондация „ Човек +“, която ще участва в целия процес на изследването - статистическа обработка на данни, интерпретация на получените резултати, анализ на получените данни.