Описание на проекта

Описание на проекта:

Университетски театър „Алма Алтер“ е селектиран и получи официална покана за участие в Международния Театрален Фестивал „Експеримент“ Збоншин, Полша. Фестивалът предоставя възможност на артисти от цял свят да съизмерят своята работа, мнения и арт-продукции. Фестивалът се провежда ежегодно.
В рамките на фестивала ще имаме възможност да селектираме спекткали за организирания от нас през октомври Международен фестивал „Алтер Его“. Гостуванията на подобни Международни форуми са от голямо значение, защото те създават и укрепват връзките между артистите от различните страни и така спомагат за изграждането на така необходимия междукултурен диалог. Театралната трупа на Збоншин вече веднъж е гостувала на Международния форум ‘'Алтер Его’’, представяйки на българската публика един необичаен визуален театър, който много трудно би могъл да се види в България, а дори и на европейската театрална сцена.
В официалната програма на „Експеримент“ „ Алма Алтер“ ще участва със спектакъла „Суийни Тод - Бръснарят демон от Улица Флийт’'. Това е мюзикъл, който се поставя за пръв на българската театрална сцена. Представлението е под режисурата на Георги Арсов и представлява синтез между музика, танц - движение и текст, което смятаме е много подходящо за публиката на Межднародния фестивал в Полша, тъй като преодолява езиковата бариера. Един спектакъл, който третира темата за големия град, какъвто е Лондон във време, в което хората, както и днес се отбягват един друг и в това отчуждение на повърхността на човешките отношения остават гротеската, агресията и алчността, пропити с кръв. Кръвта на отмъщението, народите и поколенията.

Сценарият вече беше преведен на английски, предстои част от него да бъде преведен и на полски, и ще бъде предствен в многоезична версия.

Фестивалът „Експеримент“ в Збоншин, осигурява на участниците в рамките на фестивала настаняване и храна, трупите поемат разходите си по транспорт, реклама и разходи, свързани с продукциите – декори, реквизит, сценография, костюми.

Цели на проекта:

- Културен обмен. Фестивалът събира студенти по театър от различни култури, обединени от един и същи интерес – сценичното изкуство. Следствие на взаимодействията, които се създават между младите артисти, са съвместните проекти и развитие на театралната теория и практика, в една среда, която позволява съизмеряване, конфликт и колаборация между различните култури.
- Поддържане на имиджа на Софийски университет „ Св. Климент Охридски“. Участието в международен театрален фестивал от мащабите на „Експеримент“ е възможност за студентите на Софийски университет да защитят имиджа на най-стария, но и най-съвременния университет в България. Университетският театър „АЛМА АЛТЕР“ нееднократно е доказвал, че в творчески план не само следва и доразвива световните тенденции, но и сам поставя нови пътища, по които театърът да върви. Фестивалът в Полша. дава възможност не само на Софийски университет, но и на България да поддържа имиджа си на страна, в която се развива алтернативният театър.
- Повишаване на професионалната квалификация. Пътуването ще даде възможност на студентите от Софийски университет да повишат професионалната си компетентност в областта на Авторския театър, да подобрят уменията си за работа в екип, организация и комуникация. Това е един от основните моменти в рейтинговата система на висшите учебни заведения в България. Представлението се играе на английски и полски език, което ще допринесе за развитието на лингвистичните умения на студентите от Софийски университет, участници в трупата. Преводът на сценария беше направен от Евгени Панчовски, студент по английска филология и проверен и допълнен от д-р Георги Няголов.

Задачи на проекта:

Поставяне на спектакъла „Суийни Тод - бръснарят демон от улица Флийт“ на голямата сцена на „Експеримент“, Полша.
Изготвяне на флаери и плакати на английски език.
Провеждане на интерактивни акции из Збоншин, част от маркетинговата програма на “Алма Алтер“.
Рекламна кампания, която да популяризира събитието сред медиите, за да има необходимия медиен отзвук и по този начиин културният продукт да достигне до максимален брой хора.
Посещение на максимален брой представления по време на фестивала.
Осигуряване на транспорт за трупата на „Алма Алтер“.

Целева група:

Пряко засегнати са 11 човека от трупата на Университетксия театър „Алма Алтер“, които ще участват в спектакъла. Освен тях – 500-700 души, зрители, които ще гледат спектакъла и приблизително 2 000 души, които ще бъдат свидетели на уличните акции.
Косвено засегнати са всички студенти на Софийски университет, които имат достъп до театралния ресурс на "Алма Алтер" и в последствие ще бъдат повлияни по един или друг начин от новото, практиките, обновените възгледи и идеи, които студентите от Университетския театър ще донесат със себе си.
Косвено засегнати са участниците в културния живот в България, които също ще имат възможност да се докоснат до всичко онова, което като влияние и идеи ще дойде от международния фестивал.

График на проекта:

Пътуване на трупата на АЛМА АЛТЕР до Збоншин
График на пътуването съобразно офертата на фирма Oсмо
1  LO 634   30JUN   SOFWAW    1755 1855    
 
  2  LO3949   30JUN    WAWPOZ  1935 2035    
 
  3  LO3946   08JUL   POZWAW   1150 1250    
 
  4  LO 633   08JUL   WAWSOF      1420 1715    

Представлението ще бъде изиграно на международната сцена на 02.07 от 19:30 ч .

Необходими ресурси:

Минималният финансов ресурс, включва билетите за пътуването от София до Познан, и от Познан до София със самолет на стойност 566.09 лв. на човек и билети за влак от Познан до Збоншин и обратно на стойност от 30 лв. на човек, както и застраховка за 11-те пътуващи участника на стойност от 20 лв.
Информационният ресурс, който ни е необходим е отразяване на международното участие на АЛМА АЛТЕР на сайта на Университета, както и използването на отдел Информация и връзки с обществеността за популяризиране сред медиите. Бихме искали отделът да съдейства с организирането на пресконференция в седмицата след фестивала, на която да бъдат представени международните участия на театъра на Софийски университет, които са планирани за тази година.
Времевият ресурс е в рамките на шест дни,
Необходимия реквизит и средствата за неговото пренасяне, както и рекламните материали – постери за спектакъла и флаери, са осигурени от бюджета на Университетския театър.*

Пътуващи участници:
София Николова – актриса, фак. номер - 12322
Симеон Василев - актьор, фак. номер - 2910
Евгений Панчовски - актьор, фак. номер - 26471
Ангелина Грозева - актриса - фак. номер - 18053
Станимира Димова - актриса, фак. номер - 81306
Адриана Славова – актриса, фак. номер - 50466
Михаил Бонев - актьор, фак. номер - 50462
Андриян Асенов - актьор, фак. номер - 50455
Мирослав Филков - актьор, фак. номер - 50457
Иваша Христова - актриса, фак. номер - 50484
Кристиана Миткова - актриса, фак. номер - 50479

Финансово описание на проекта:

Транспорт:
Самолетни билети за трупата на АЛМА АЛТЕР от 11 човека София-Познан-София.
Цена на единичен двупосочен билет – 566,09 лева.
11 х 566,09=6226.99лв
Цена за единичен двупосочен билет за влак от Познан до Збоншин – 30 лв.
11 х 30= 330
Застраховки за пътуващите участници в представлението - 20 лв. на човек
20 х 11 = 220
ОБЩО: 6 776, 99 лв.

Партньори на проекта:

Ако в проекта участват други партньори, вкл. с финансиране, запишете ги тук. Партнираща организация е фестивалът „Експеримент“ в Збоншин, Полша, който покрива разходите по настаняване, храна и разходите, свързани с предствяне на спектакъла „Суийни Тод - бръснарят демон от улица Флийт“, за всичките 11човека в рамките на фестивала. Театър - Лаборатория ''Алма Алтер'' ще поеме разходите по изработването на рекламните материали, както и пренасянето на костюми и реквизит от България до Полша и обратно.