Описание на проекта

Описание на проекта:

ШУ " Епископ Константин Преславски ", катедра "География, регионално развитие и туризъм " за трета поредна година организира Междууниверситетски студентски семинар "Географски хоризонти". Тази година семинарът ще се проведе на 11-12 май в гр. Копривщица, а на самото събитие ще бъдат представени студентски научно- приложни разработки на актуални теми. Към проекта е приложена и поканата, която е постъпила в катедрите на Геолого- географски факултет като след разискване и с подкрепата на преподавателите следните студенти изпратиха научни разработки за семинара:
- Добромира Руменова, Регионално развитие и политика, 1 курс
- Ивайло Маджаров, Регионално развитие и политика, 1 курс
- Ваня Стойчева, География, 3 курс
- Цветелина Младенова, Регионално развитие и политика, 3 курс
- Адриана Радева, Регионално развитие и политика, 3 курс
- Цветомир Ангелов, Регионално развитие и политика, 3 курс
- Георги Георгиев, Регионално развитие и политика, 3 курс
Към датата на подаване на проекта разработките на всички от горепосочените студенти са одобрени за участие в семинара.

Цели на проекта:

С участието в семинара се цели да се представят актуални и основни за географията, туризма и регионалното развитие проблеми в България. Участниците трябва да сами да изберат темата на своята научна разработка и да я изпратят в срок. В случай, че работата е приета от комисията за селекция на кандидатите, трябва да защити труда на семинара в град Копривщица. Необходимо условие е научните разработки да бъдат изключително и само разработени от студентите, срок за заявяване на участие- 1.04.2019 г., а срокът за изпращане е до 15.04.2019 г. Към датата на подаване на проекта всички научни разработки, изпратени от посочените студенти са одобрени за участие в семинара на 11.05.2019 г. и ще бъдат публикувани в сборник, които официално ще се представи тогава. На събитието ще бъде обменен опит с много колеги от страната, които изучават тези дисциплини и ще се създадат трайни добри взаимоотношения.

Задачи на проекта:

За представяне на разработките студентите трябваше да работят върху избрани от тях актуални проблеми за България. Студенстите от 1-ви курс от специалност Регионално развитие и политика- Добрина Руменова и Ивайло Маджаров избраха да работят в екип с тема- Географско положение на Република България и нелегална миграция. Студентите от 3-ти курс, специалност Регионално развитие и политика се разделиха на два екипа- Цветелина Младенова и Адриана Радева, които работиха по темата- Влияние на демографската ситуация в област Варна върху бизнес климата и иновациите, и Георги Георгиев и Цветомир Ангелов по темата- Актуалното състояние на човешките ресурси и перспективи за развитието им съобразно ИПГВР (Интегриран план за градско възстановяване и развитие) на град Петрич, а темата на Ваня Стойчева, География, 3 курс е- Сравнителна геодемографска характеристика на общините Тутракан и Приморско. Задачата на това участие на студентите е те да развият своите умения в областта на разработките си и успешно да защитят работите си на семинара.

Целева група:

Цели се да се разшири заинтересоваността и информираността на студенти в Геолого- географски факултет и да се насърчи бъдещото участие в подобни инициативи. След като студентите от Геолого- географски факултет са одобрени да участват на семинара, техните разработки ще бъдат включени в специален сборник, което ще даде възможност на много бъдещи и настоящи студенти на СУ "Климент Охридски", изучаващи тези дисциплини да се запознаят с вече проведените проучвания и теми. Цели се да се обмени опит с колеги от страната. Сборник ще бъде предоставен на библиотеките на университета, за да може повече колеги да ползват информацията в него.

График на проекта:

10.05.2019 г.
17:30- тръгване от град София за град Копривщица от Софийски университет
19:30- пристигане в град Копривщица
20:00- настаняване
20:30- вечеря

11.05.2019 г.
8:15-9:00- регистрация на събитието
9:00-9:30- откриване на събитието
9:30-10:30- Доклади на участниците относно научните им статии
10:30- 10:45- кафе пауза
10:45-12:30- Доклади на участниците относно научните им статии
12:30-13:30- обяд
13:30-14-30- Доклади на участниците относно научните им статии
14:30- 16:30- Обучение от HERE BULGARIA
16:30-17:00- закриване
17:00-18:30- разходка на участниците из града и географски изненади
18:30-20:00- свободно време
20:00- вечеря

12.05.2019 г.
10:00- тръгване от град Копривщица към град София
12:00- пристигане в град София

Необходими ресурси:

На студентите са необходими ресурси за две нощувки нощувка в град Копривщица и дневни за петима души:
- Добромира Руменова, Регионално развитие и политика, 1 курс
- Ивайло Маджаров, Регионално развитие и политика, 1 курс
- Ваня Стойчева, География, 3 курс
- Цветелина Младенова, Регионално развитие и политика, 3 курс
- Цветомир Ангелов, Регионално развитие и политика, 3 курс
Тъй като двама души няма да бъдат в страната по време на семинара- Адриана Радева и Георги Георгиев.

Финансово описание на проекта:

- 2 нощувки за 5 души- 2х5х25=250 лв
-дневни (20 лв.) за два дни престой- 20х2х5= 200 лв.
Обща стойност на проекта- 450 лв.

Партньори на проекта:

Транспортът ще бъде поет от партньорите на семинара.