Описание на проекта

Описание на проекта:

Уважаеми колеги от Студентски съвет,

Казвам се Симона Велева-Стойнова и освен възпитаник на СУ и докторант по конституционно право, съм експерт по медийно право. Зачислена съм със Заповед № РФ- 20-2157, 23.12.2015 г. Носител съм на награда "Алма Матер" за 2014 г., през годините съм организирала редица събития в Университета. Съосновател съм на сдружение "Праводач", в което студенти по право и млади юристи посещават ученици в училище и си говорят с тях за основните им права. През студентските си години бях организатор на tutor-ска програма в ЮФ, която свързваше първокурсници с колеги от горните курсове. Била съм президент на ЕЛСА България и др.
Наред с преподавателската ми дейност на студенти в специалност "Право", 2 курс, в рамките на докторантурата, се занимавам с издателска и научна дейност. Направих превод на Конституцията на САЩ, научен редактор съм на Конституциите на Италия и Испания, автор съм на над 20 научни статии в сферата на конституционното и медийно право. Паралелно с това работя с Асоциация на европейските журналисти, а съвместно с УНИЦЕФ България и АЕЖ - България създадохме пътводител за етично отразяване на деца в медиите.
Тази година кандидаствах и бях успешно приета в престижния Oxford Media Policy Summer Institute (http://pcmlp.socleg.ox.ac.uk/oxford-media-policy-summer-institute/). Този институт на Оксфорд представлява уникален по характера и целта си форум, който е изключително престижен, особено за изследователите в областта на медиите и медийното право. Приемат единствено 30 участника от целия свят, а напливът и интересът към него са големи (кандидастват над 600 човека).
Участието ми в него обаче, е свързано с покриване на непосилна към момента за мен такса участие от 1800 британски лири, 1036 лири нощувки, плюс разходи за храна и лични разходи. В тази връзка се обръщам към Вас с молба за финансиране на таксата ми участие в размер на 1800 британски лири. Наред с това, предлагам след приключване на института, в началото на идната учабена година през месец октомври да изнеса еднодневен уъркшоп, озаглавен на тема "Право на изразяване на мнение - правна уредба, тенденции, развитие и перспективи", който да включва различни модули, лекционна част, игрова част и практически задачи.
Предлагам широко разгласяване и отваряне на уъркшопа за всеки, който би имал интерес и организирането му съвместно с ФЖМК. Ще включва следните по-важни модули: 1. Право на изразяване на мнение - обхват и граници 2. Практика на ЕСПЧ по чл. 10 и особености на защитата на правото на изразяване. 3. Уредба на ниво ЕС и на национално ниво 4. Защита на личните данни в медиите 5. Защита на децата в медиите 6. Презентация на работата ми в Института в Оксфорд, по-важни тенденции и перспективи. Към всеки от тях ще има лекционна част, нагледни материали, игрови игри и казуси.

Приложено изпращам писмото, с което се удостоверява приемането ми в Института.

Цели на проекта:

Целта на настоящия проект е да получа финансиране за създаване на уъркшоп по медийно право, на който да имплементирам наученото в Оксфорд и който да е достъпен за всички студенти на СУ.

Задачи на проекта:

1. Провеждане на уъркшоп през месец октомври
2. Отразяването на събитието в различни канали

Целева група:

Целевата група са всички участници, които биха имали интерес в медиите, медийното право и хуманитарните науки и биха искали да посетят уъркшопа, който ще проведа.

График на проекта:

Дейността е свързана с организирането на практико-приложен уъркшоп на 19 октомври 2019 г.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са 2500 лв, които са ми необходими за събиране на материали за уъркшопа, разпространение на информация, написване на статии по въпросите на уъркшопа, разработване и имплементиране на методология за провеждането на уъкршопа в съответствие с наученото в Оксфорд.

Финансово описание на проекта:

2500 лев.

Партньори на проекта:

Към момента нямам съфинансиране, но ако Студентски съвет вземе решение да ме финансира в това ми начинание, последващото разпространяване на уъркшопа чрез плакати, фейсбук, инстаграм, linkedIn и в поне един онлайн новинарски сайт ще бъдат с логото на Студентски съвет, като главен спонсор.

Файлове: