Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът „София – Скопие културни модели и миграции”, осъществяван от Академично етноложко сдружение – СУ с подкрепата на фонд "Култура" към Столична община, представлява задълбочено етнографско изследване върху културните модели, миграциите и общностите, създадени от преселниците от Македония през ХХ в., съдбата на техните наследници и съвременните миграционни процеси между София и Скопие. Изследователският интерес е насочен към тяхната история, нематериална култура, традиции и обичаи. Вследствие на трайното им усядане в различни части на града, както и на интеграцията им в софийското общество те допринасят значително за развитието на столицата в социален и културен аспект.
Екипът за работа по проекта включва докторанти и студенти от бакалавърска и магистърска степен в катедра "Етнология": Марина Яниславова, ф. н. 1181; Росена Маркова, ф. н. 7523; Надежда Иванова, ф. н. 7382; Божидар Първанов, ф. н. 7376; Биляна Тодорова, ф. н. 7591; Ирина Милкова, ф. н. 7599; Йоан Дянков, ф. н. 7565.

Цели на проекта:

Целите на проекта включват:
- Провеждане на конференция и семинар с участие на учени от България и Македония;
- Изследване на историята, нематериалното културно наследство и общностите, създадени и привнесени от преселниците от Македония в миналото и в наши дни в гр. София;
- Да се обърне внимание на паралелните процеси в културно и демографско отношение в рамките на двата столични града (София и Скопие);
- Границите на това изследване обхващат както теми от миналото, така и съвременни теми, свързани с културата в двете столици;
- Публикуване на резултатите от проведените изследвания в сборник, с което се цели да се популяризират малко познати моменти от историята на София и софийските граждани с произход от Македония за нейния съвременен културен облик;
- Проектът цели заздравяване на вече съществуващите връзки между учени и студенти от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Университет "Св. Кирил и Методий" - Скопие, както и отварянето на нови полета за бъдещи изследвания.
- С работата си в рамките на проекта студентите натрупват опит в областта на етнографските изследвания, а докторантите получават възможност за допълнителна работа по теми близки до тези на дисертациите им.

Задачи на проекта:

Целите на проекта включват:
-Провеждане на конференция и семинар с участие на учени от България и Македония
-Изследване на историята, нематериалното културно наследство и общностите, създадени и привнесени от преселниците от Македония в миналото и в наши дни в гр. София
-Да се обърне внимание на паралелните процеси в културно и демографско отношение в рамките на двата столични града (София и Скопие). Границите на това изследване обхващат както теми от миналото, така и съвременни теми, свързани с културата в двете столици
-Публикуване на резултатите от проведените изследвания в сборник, с което се цели да се популяризират малко познати моменти от историята на София и софийските граждани с произход от Македония за нейния съвременен културен облик
-Проектът цели заздравяване на вече съществуващите връзки между учени и студенти от Софийския и Скопския университет, както и отварянето на нови полета за бъдещи изследвания.

Целева група:

Основната целева група на проекта са представителите на академичните среди. Тя включва етнолози, антрополози, фолклористи и представители на други хуманитарни и социални науки - както за докторанти и учени от различни институции в България и Македония, така и за студенти – бакалаври и магистри.
Дейностите, които са предвидени за популяризиране на проекта целят да направят резултатите от изследванията известни и за представители на старите заселнически родове, за техните наследници и за новите столични граждани, идващи от Република Македония.

График на проекта:

1. Провеждане на проучвания в архив и библиотеки в периода 1 февруари 2019 г. – 1 юли 2019 г.
2. Провеждане на етнографски теренни проучвания в рамките на в периода
15 февруари 2019 г. – 15 април 2019 г. и 5 юни 2019 г. - 5 юли 2019 г.
3. Обработване на емпиричния материал, събран от проведените теренни изследвания и изработване на доклади за научна конференция след първия терен
4. Научна конференция с участие на гости от други научни и образователни институции от София и други градове в България и от Скопие – 17 и 18 май 2019 г.
5. Провеждане на семинари (лекционни курсове) в рамките на конференцията с лектори от Скопския университет „Св. св. Кирил и Методий” (проф. Миряна Мирчевска) и представител на софийските преселници от Македония.
6. Компилиране и издаване на сборник със статии, базирани на докладите от конференцията – 7 месеца след конференцията.
7. Представяне на сборника пред публика през декември 2019 г.

Необходими ресурси:

За да може студентите и докторантите от Софийски университет, които работят по проекта да осъществят по-качествено етнографско проучване, което да стане пълноценна част от предвидения за издаване сборник е нужно финансиране на второ теренно изследване през месец юни 2019 г. За целта са нужни пари за дневни разноски в размер на 10 лв. на човек. Теренното изследване ще се проведе в 20 дни от 7 души (трима докторанти и четирима студенти). Нужни са по 200 лв. на човек, общо - 1400 лв.

Финансово описание на проекта:

Проектът има спечелено финансиране по програма "Култура" на дирекция "Култура" към Столична община. Неговото предназначение е да покрие разходите по първичното етнографско теренно изследване (февруари-април 2019 г.), организирането на научната конференция и издаването на сборник - общо 7530 лв. Проектът има нефинансова помощ от катедра "Етнология", която се изразява в осигуряване на зала за провеждане на конференцията.

Партньори на проекта:

Дирекция "Култура" към Столична Община - финансово (7530лв.) Катедра "Етнология" - СУ - нефинансово Съюз на македонските организации - нефинансово