Описание на проекта

Описание на проекта:

Екипът на Факултета по славянски филологии е създател на мащабното събитие, като през 2016 г., 17 и 18 май, е проведена първа по рода си Олимпиада по езикова култура с домакин СУ „Св. Климент Охридски“, в която участват 42 студенти българисти и хуманитаристи от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ и СУ. Събитието беше отразено в националните медии, например Българско национално радио, радио „Дарик“ и др. През тази и следващите години в различните университети продължават да се организират локално олимпиади по езикова култура, което свидетелства за успеха на този формат. С възобновяването на инициативата през 2019 г. организаторите се надяват да я утвърдят като редовно провеждащо се национално събитие, в което престижната позиция на домакин заема Софийският университет.
Форумът ще бъде реализиран под формата на двудневна национална олимпиада, в която участват първокурсници и второкурсници както от специалността „Българска филология“, така и от други хуманитарни специалности от филологическите и правните факултети на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ШУ „Еп. Константин Преславски“ и СУ „Св. Климент Охридски“.
Конкретните задачи и форматът на въпросите за двата кръга ще бъдат определени от експертната комисия, в която влизат представители на всички заявили участие университети. Оценяването ще бъде извършено от жури, съставено от хабилитирани представители на съответните висши учебни заведения.
В комисията и журито по оценяване участват изявени учени от петте университета, както и от Института за български език на БАН, сред които проф. Вл. Мурдаров, проф. Св. Коева, доц. Р. Станчева, доц. Кр. Чакърова, доц. дфн В. Зидарова, доц. Л. Перчеклийски, доц. М. Вълчанова, проф. Н. Николова, проф. Й. Тишева.
В Организационния комитет са включени младите учени, докторанти на Катедрата по български език – Мария-Лия Борисова и Катерина Войнова, както и студентите българисти от II курс - Виктория Георгиева и Екатерина-Мария Костадинова.
Поради същността си форумът ще ангажира като участници и като публика най-изявените и активни студенти сред филологическите и изобщо хуманитарните общности на университетите участници, които проявяват интерес към проблематиката на езиковата култура.

Цели на проекта:

1. Да се стимулира интересът на студентите към актуалните въпроси на езиковата култура, да се заостри чувствителността и ангажиментът им към тях в качеството им на бъдещи специалисти в тази област.
2. Участниците да придобият представа какво е тяхното ниво на компетентност в сравнение с останалите.
3. Утвърждаване на инициативата като редовно провеждащо се национално събитие, в което престижната позиция на домакин заема Софийският университет.

Задачи на проекта:

1.Състезателите да тренират интензивно и да задълбочат уменията си да прилагат творчески в конкретни ситуации теоретичните знания за правописната и правоговорната норма, придобити в часовете по езикова култура.
2.Да се създадат нови и да се разширят вече съществуващите контакти най-вече между студентите от различни университети.
3. Да се изградят връзки и мрежа за комуникация, които да имат положителен ефект върху кариерното развитие на студентите, повишаване на интереса и мотивацията им за занимания в областта на българистиката, с което ще подпомогнат и развитието на българската научноизследователска общност като цяло.
4.Да се изградят т.нар. soft skills – умения за работа в екип, комуникативност, работа в стресова среда.

Целева група:

Първокурсници и второкурсници както от специалността „Българска филология“, така и от други хуманитарни специалности от филологическите и правните факултети на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ШУ „Еп. Константин Преславски“ и СУ „Св. Климент Охридски“.

График на проекта:

20.05.2019 г. - Отриване на събитието; провеждане на писмения и устния кръг, в който се състезават осем отбора, състоящи се от четирима души; коктейл след края на състезателния ден.
21.05.2019 г. - Провеждане на индивидуалната надпревара; награждаване; закриване на събитието.

Необходими ресурси:

Човешки ресурси :
1. По един придружител/гид за всеки отбор - 4 отбора извънстолични университета х 1 придружител
2. Двама души, които да се включат при регистрацията на участниците, преди откриването.
3. Двама души, които да помагат за организирането и реализирането на кафе паузите.
Общо: 8 души

Финансови ресурси:
1. Финансиране за две кафе паузи (по една на ден)
2. Финансиране за коктейл

Информационни ресурси:
1. Информация за събитието на сайта на Студентския съвет, чрез която да се подпомогне популяризирането му.

Финансово описание на проекта:

1. Две кафе паузи за 80 души (по една на ден) - 480 лв. - по оферта на ресторант "Алма Матер"
2. Коктейл за 60 души - 920 лв. - по оферта на ресторант "Алма Матер"
Общо: 1400. 00лв.

Партньори на проекта:

1. По проект по НИД на ФСФ ще бъдат покрити човешки и финансови ресурси, свързани с изпращане на потвърждения до участниците, за да могат да получат финансиране от своите университети, подготовка на списъци за общежитието, подготовка на банка задачи, подготовка на тестови варианти, вкл. размножаване, плакат, баджове и сертификати за участниците, провеждане на тестовете, вкл. квестори - докторанти; оценка на тестовете 2. Награден фонд - книги от Университетското издателство 3. Изпратени са покани за партньорство на няколко частни фирми, които да подпомогнат организирането на кафе паузите и да обогатят наградния фонд.

Файлове: