Описание на проекта

Описание на проекта:

Априлските студентски четения на ИФ на СУ "Св. Климент Охридски" е инициатива на ФСС на ИФ, която започнахме през 2017 г. Получихме положителни отзиви от много доказали се историци, от наши преподаватели, от всички гости и колеги. Издадохме сборник с докладите от конференцията. След мащабното ни популяризиране през 2018 г. Априлските четения на тема „Законите в историята“, се превърнаха в общоуниверситетски. С доклади участваха студенти и докторанти от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Нов български университет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, както на няколко факултета от Софийския университет. Тази година интересът на студентите и докторантите е огромен. Темата, която избрахме за 2019 г. е "Големите в историята", тема която дава и широко поле на изява. Научен р-л на конференцията е проф. Евгения Калинова. Водещи на конференцията и модератори ще бъдат студенти, като за съучастие ще бъдат поканени и преподаватели. Предвиждаме самостоятелен панел по откриване и приветствия. Текстовете на докладите ще бъдат публикувани в сборник. Събитиево вече е качено в информационния календар на Университета.

Цели на проекта:

Целта на Конференцията е да предостави широко поле на изява за научно - изследователска дейност на студенти и докторанти, за което:
1. Проектът е пряко насочен към студенти от Софийския университет и тяхното научно развитие.
2. Привличане на участници - студенти и докторанти в Априлските студентски четения от всички университети в страната.
3. Популяризиране дейността, както на ФСС на ИФ, така и на СС на СУ "Св. Климент Охридски" сред студентите, докторантите и научните среди.
4.Целим с дейността си да достигнем до възможно най-много хора, които имат интерес към историческата наука. Броя на очакваните гости – между 90 и 100 души.

Задачи на проекта:

Издаване на сборник с докладите от Априлските четения

Целева група:

студенти и докторанти

График на проекта:

Априлските студентски четения на ИФ на СУ "Св. Климент Охридски" ще се проведат на 24 април 2019 г. в Нова конферентна зала на СУ "Св. Климент Охридски", от 08:30 до 17:30 ч.

Необходими ресурси:

Кетеринг и реклама

Финансово описание на проекта:

Финансовият план ще бъде изготвен на база на фирмите с които ще се работи за осъществяването на събитието и ще бъде подробно представен.
Молим за финансиране на:
1. Кетеринг, включващ 2 бр. кафе-паузи и обяд на участниците (30 - 35души) на блок-маса, осигурени от р-т "Алма Матер" - мах. 450 лв.
2. Плакати формат А3 (10бр.) и програми на събитието - 20 лв
3. Сертификати за участниците - 30 лв

Общо - 500 лв.

Партньори на проекта:

Партньори на Априлските четения са колегите от Сдружение "Моята българска история", които ще предоставят книги за участниците.