Описание на проекта

Описание на проекта:

Започналият в началото на XIX век процес на разпадане на Османската империя и създаване на независими и васални национални държави върху нейните бивши територии достига своята кулминация в края на XIX и в началото на ХХ век. Младите християнски държави се включват активно в борбата за разпределение на османското наследство. В тази борба те се стремят да придобият предимства спрямо своите конкуренти, но същевременно се сблъскват и с противоречивите, но незаобиколими, интереси на Великите сили.
Важен аспект в надпреварата между балканските държави представлява добиването на права и привлилегии за християнското население в Османската империя и привличането му като съюзник. От съществено значение за успех в това начинание е дейността на дипломатическите представители на държавите в големите османски центрове и точното информиране на техните ръководители за състоянието на населението, разположението на османски власти и действията на конкурентите им. Поради това от дипломатическите доклади на съседните държави и спомените на дипломатическите агенти можем да извлечем редица данни за състоянието на българското население в Османската империя, за дейността на чуждите (основно сръбска и гръцка) пропаганди сред него и за методите на действие на османските власти. Голяма част от тези документи и текстове са трудно достъпни и непознати за българските учени, понеже се съхраняват в архивохранилища и библиотеки извън България.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да даде добра основа за проучването на архивните документи и мемоарната литература, свързани с българското история, съхранявани в някои от най-важните архивохранилища на Балканския полуостров.
Откритите документи и информацията в тях ще ми помогнат в написването на моя дисертационен труд на тема: “Българските дипломатически представителства в Османската империя (1896-1902)” и ще ми помогнат да задълбоча своите изследвания по темата за Българския национален въпрос.
Откритата информация ще има приносен характер в българската историография.

Задачи на проекта:

Да проучи наличните фондове и литература, свързани с българската история и борбата за разпределение на Османското наследство в архивите и библиотеките в Солун, Скопие и Белград.
Да направи база данни с историческата литература и публикуваните документи на съответните чужди езици до този момент, който ще бъде от голяма полза за младите български изследователи.

Целева група:

Проектът ще е приносен за развитието на българската историческа наука. Създадената база данни ще бъде от голяма полза за българските изследователи и студенти. Създадените контакти ще допринесат за задълбочаването на връзките между учените на Балканите и ще мотивират и други млади изследователи да се потопят в морето от документи и литература, свързани с нашата история.

График на проекта:

Проектът ще се проведе от началото на май 2019 г. до края на август 2019 г.
В неговите рамки ще бъдат проведени три посещения съответно на градовете Солун (Република Гърция), Скопие (Република Северна Македония) и Белград (Република Сърбия)

Необходими ресурси:

Необходими са средства за финансиране на пътните разходи, нощувките, копирането на най-важните документи и дневните разходи.

Финансово описание на проекта:

- Разходи за нощувки, съобразени с държавната Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина:
5 нощувки в Солун: 500 лева
5 нощувки в Скопие: 500 лева
5 нощувки в Белград: 500 лева
- Разходи за транспорт, съобразени със средната стойност на автобусните билети в София до съответните градове и обратно:
София - Солун - София: 50 лева
София - Скопие - София: 60 лева
София - Белград - София: 86 лева
- Дневни разходи, съобразени с държавната Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина:
18 дни Х 70 лева = 1260 лева
- Разходи за заснемане и копиране на важни документи и литература (които след това ще бъдат дарени на библиотеката на Историческия факултет на Софийския университет): 1000 лева

Общо: 3956 лева

Партньори на проекта:

Дневните средства ще бъдат използвани и за покриване на разходите за достъп до съответните библиотечни и архивни институции, за вътрешен транспорт и всякакви други допълнителни разходи, свързани с осъществяването на проекта. За получаване на достъп до библиотеките и архивите ще разчитам на българските учени, които имат контакти в съответните научни центрове и на широката мрежа на Международната асоциация на студентите по история и на Македонския научен институт.