Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът има за цел да повиши компетентността и капацитета от познания и дейности на представители на домови съвети към Софийски университет "Св. Климент Охридски" и членовете на комисия по настаняване. Ще бъдат използвани похвати на неформалното образование и различни интерактивни сесии, които имат за цел да сплотят още повече различните звена - Комисия по настаняване, КСБВУ към СС, ПСБО и в частност - служители заемащи длъжността Управител-домакин на блок, във връзка с успешното провеждане на настанителна кампания 2019/2020 г.. Проектът ще бъде реализиран чрез активното съдействие и сътрудничество между Комисия по настаняване и КСБВУ към Студентски съвет на СУ. Заложеното времетраене на проекта е 3 дни, между периода 22-24 март 2019 г., а местоположението е на територията на почивна станция на Софийски университет в с. Гюлечица.

Цели на проекта:

Реализацията на проекта ще позволи и даде възможност за:
1. По-добро сработване/сплотяване между всички структури свързани с ПСБО и КН.
2. Решаване на проблеми свъразни с идната настанителна кампания и цялостната работа.
3. По-добро запознаване с нормативните документи, свързани с настаняването, както и тяхното тълкуване
4. Изработване на конкретни предложения и идеи при изработване на настанителна заповед за настанителна кампания 2019/2020 г.

Задачи на проекта:

За целите на проекта и неговото успешно реализиране ще бъдат използвани похвати, като интерактивни сесии, работа по групи и групово обсъждане на важни/наболели теми. Събитието ще бъде ръководено (модерирано) от модератор, представител на КСБВУ към Студентски съвет. Малките сесии и работата по групи ще бъде с продължителност от 45 минути и 15 минути за обобщение на всяка сесия.

Целева група:

Целевите групи по проекта са всички членове на Комисия по настаняване (Атанас Тошев, Исмаил Кунгьов, Сайде Макьова, Иван Жуглев, Никола Иванов и Женя Крумова), представители на домови съвети - общо 15 представителя, представители на КСБВУ към Студентски съвет - 5 представители. Общ брой на участниците студенти - 26 човека.

График на проекта:

Графикът на проекта е следния:

1. ДЕН
- Официално откриване на събитието, приветствени слова от страна на различните структури (КН, КСБВУ), представяне на дневния ред за предстоящите 3 дни
- Сформиране на работни групи

2. ДЕН
А) Работа по сесии
- Домови съвети и Комисия по настаняване (обсъждане на належащите проблеми)
- Комисия по настаняване (изработване на стратегия за настоящата настанителна кампания)
- Служители заемащи длъжността Управител-домакин и Комисия по настаняване (обсъждане на стратегията)
- Предстаивители на домови съвети (изработване на стратегия за подобряване работата на домовите съвети)
- Служители заемащи длъжността - Управител-домакин и представители на домовите съвети (обсъждане на нормативни документи и идеи относно семестриалните депозити)
- Служители заемащи длъжността - Управител-домакин, представители на домовите съвети, КСБВУ, Комисия по настаняване (обсъждане на цялостната стратегия)

3. ДЕН
- Обсъждане и синтезиране на информацията
- Изработване на "Action plan" - за настанителната кампания

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси за реализирането на проекта са:
- Офис материали (маркери, флип чартове, химикалки, папки, sticky notes)
- Рекламни материали на Студентски съвет
- Мултимедия
- Човешки ресурс (модератор на събитието)

Финансово описание на проекта:

Необходимите финансови ресурси за реализацията на събитието са:
- Заплащане на две нощувки за 26 човека, по 12 лв за нощувка на човек. (26*24 лв = 624 лв)
- Заплащане за храна за двата дни (26*24 лв = 624 )

Необходим сумарен финансов ресурс за проекта: 1248 лв

Партньори на проекта: