Описание на проекта

Описание на проекта:

"Зимен университет 2019" представлява проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри" през 2002 година. Проведени са състезания в няколко дисциплини, а също така е изнесена лекция за спорта във висшите училища.

Зимен университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности.

Чрез проекта, ние, студентите, си поставяме за цел да се популяризира масовият непрофесионален студентски спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите.

Цели на проекта:

- да създадат условия за изграждане на активен диалог между студентските общности на висшите училища посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности;
- да се създадат предпоставки за активна социално-образователна отговорност и развиване на масовия спорт сред студентите;
- да се популяризира масовия професионален и непрофесионален спорт сред студентите;
- да се обогати културата и социалната дейности на студентите от висшите училища посредством обучения, семинари, лекции и други;

Задачи на проекта:

участие и добро представяне на делегацията на Софийски университет

Целева група:

Косвено засегнатата целева група са всички студенти на СУ, които спортуват и имат добри постижения в зимните спортове.
Пряко засегнатата целева група са най-добрите 18 спортисти на СУ в отделните спортове, които да представят Университета.

График на проекта:

-подготвяне на всички необходими документи за участие на делегацията - до 05.03
-организиране на транспорта на участниците (с лични автомобили)
-организиране на настаняването по стаи
-участие в съзтезанията
-участие в дискусионните панели

Необходими ресурси:

Необходимите човешки ресурси са ръководителите и организаторите на делегацията, както и спортистите, които ще представят Университета.
Информационни ресурси са необходими единствено за намирането на спортистите, които ще участват и те ще ни бъдат предоставени от Департамента по спорт на СУ.
Нужните застраховки и лифт карти за всеки един от участниците ще бъдат осигурени от Департамента по спорт.
Необходимите финансови ресурси са на обща стойност 8400 лв.

Финансово описание на проекта:

- Такса за участие, нощувка и пълен храноден - 400 лв(таван). / човек = 21х400= 8400 лв(таван)

Партньори на проекта:

Департамента по спорт към СУ