Описание на проекта

Описание на проекта:

ECREA Media and Communication Doctoral Summer School е лятно докторантско училище, което се провежда в рамките на 10 дни и изучава развитието в съвременните медийни и комуникационни канали, както и в областта на книгоиздаването и издателските практики. Насочено е към докторанти от областта на медийните и комуникационните науки. Една от основните цели на лятното училище е да анализира промените в съвременните медии и да представи тяхното взаимодействие с различни професионални направления. Събитието се провежда ежегодно в различни европейски градове. Тази година домакин е Университетът в Тарту, Естония. Лятното докторантско училище ще се проведе от 08 до 17 юли 2019 година. Допълнителна информация може да бъде намерена на официалната уебстраница на училището: https://ecrea.eu/page-18214.
Жана Попова е редовен докторант във ФЖМК в направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Литературно-художествено книгоиздаване). Темата на дисертационното й изследване е „Издатели и писатели – медийно отразяване на българската художествена литература през XXI век“. Това е първата научна работа в рамките на докторантско изследване в България, която разглежда тази проблематика. Участието й в ECREA Media and Communication Doctoral Summer School 2019 ще помогне за изграждането на по-ясна рамка на дисертационния труд и ще обогати медийния анализ в проучването. Освен това ще бъдат представени нови емпирични методи, които ще се включат в изследването.

Цели на проекта:

Целта на лятното училище е да осигури платформа на докторанти от различни европейски държави, за да представят своите проучвания в областта на медиите, комуникационните и издателските практики, както и да обменят идеи в професионална академична среда. ECREA Media and Communication Doctoral Summer School събира членове на европейската изследователска общност, които организират лекции, семинари и уъркошопи (workshops) в областта на медиите и книгоиздаването. Лятното докторантско училище създава мултикултурна академична обстановка, в която участниците имат възможност да обсъдят своите дисертационни изследвания и да получат полезни насоки от страна на преподаватели, медийни експерти, бизнес лидери в областта на книгоиздаването и докторанти.
Участието ми в лятното училище би помогнало за подобряване на изследователските ми умения, за увеличаване на познанията ми в сферата на академичните медийни изследвания и за създаването на по-дълбочинно дисертационно проучване. Също така това е чудесна възможност за среща с докторанти от други държави, като в бъдеще тези контакти биха послужили за осъществяването на съвместни проекти.
Лятното докторантско училище е възможност за популяризиране на научната дейност на докторантите от СУ "Св. Климент Охридски" и представяне на работата на университета. Посещаването на този научен форум ще допринесе за бъдещата ми работа със студенти и ще осигури добра основа за развитието на изследването ми в медийно-издателската област.

Задачи на проекта:

1. Подготовка на абстракт на дисертационното изследване и академично CV на докторанта.
2. Подготовка на доклад върху темата на дисертационния труд.
3. Подготовка на определен брой въпроси, свързани с проучването, които докторантът би искал да обсъди по време на лятното училище.
4. Анализ на 3 от докладите на останалите докторанти, одобрени за участие.
5. Представяне на текста на доклада върху дисертацията пред останалите участници под формата на 10-минутна презентация.
6. Провокиране на дискусия.
7. Обмяна на опит с преподаватели, медийни експерти и колеги докторанти от различни университети в Европа.
8. Обогатяване на познанията за съвременните медийни, комуникационни и издателски практики.

Целева група:

Жана Попова – докторант в специалност „Литературно-художествено книгоиздаване” към Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски”.

График на проекта:

15.03.2019 г. - предаване на абстракт и академично CV на докторанта за кандидатстване в лятното докторантско училище.
31.03.2019 г. - получаване на одобрение/отказ за участие в лятното училище.
30.04.2019 г. - краен срок за заплащане на таксата за докторантското училище (размер на таксата - 990 €).
15.06.2019 г. – предаване на доклада и списък на въпросите, свързани с дисертационния труд.
20.06.2019 г. – предаване на анализ на 3 от докладите на останалите участници.
07.07.2019 г. – заминаване за Тарту, Естония.
08 – 17.07.2019 г. – провеждане на ECREA Media and Communication Doctoral Summer School 2019. 18.07.2019 г. – връщане в София.

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси за покриване на таксата за докторантското училище и транспортните разходи. Таксата за докторантското училище е в размер на 990 €. Тази сума включва такса за участие, нощувки, храна (обядът е подсигурен от понеделник до петък, вечеря само в първия и последния ден от докторантското училище), кафе по време на почивките от лекции и учебни материали.

Финансово описание на проекта:

Необходими финансови ресурси:
Транспорт:
- Самолетни билети (София – Талин – Талин – София ) – 319 € (623 лв.), цената е към 14.02.2019 г.
- Билети за влак (Талин – Тарту – Тарту – Талин) - 21 € (40, 95 лв.), цената е към 14.02.2019 г.
Такса за докторантското училище - 990 €. Тази сума включва такса за участие, нощувки, храна (обядът е подсигурен от понеделник до петък, вечеря само в първия и последния ден от докторантското училище), кафе по време на почивките от лекции и учебни материали.
Общо разходи по проекта – 2643, 95 лв.

Партньори на проекта:

Няма.