Описание на проекта

Описание на проекта:

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина(IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдружение на студентите по медицина. Тя е основана през май 1951 г. и в момента има 130 национални членски организации от 122 страни на шест континента. През август 1993, Асоциацията на студентите по медицина в България (АСМБ) е приета за кандидат – член. След едногодишен изпитателен срок е приета за пълноправен член по време на 44-та Генерална асамблея на IFMSA. Генералните Асамблeи са две – през маu и през август месец. Мартенската Генерална Асамблея през 2019г. ще бъде в Portoroz, Slovenia.
Всеки активен студент по медицина, член на АСМБ, има право да кандидатства и да бъде избран за делегат, представляващ АСМБ на международно ниво.За да бъде един от представителите на България на Генералната асамблея, студентът трябва да отговаря на определени изисквания. На съвещание на Националния управителен съвет на АСМБ биват излъчени делегатите, които отговарят на специфичните критерии.
На Генералната асамблея се дава възможност на студентите по медицина да се запознаят отблизо с принципите на здравната грижа в други държави по света. Студентите вземат участие в множество различни сесии, състоящи се от лекции, дискусии, уъркшопи, трейнинги и практически занимания, насочени към проблеми в сферата на медицинското образование, общественото здраве, репродуктивното здраве и СПИН, човешките права и мира, научните и професионалните практики на студентите по медицина в света, организирани от Федерацията.
През свободното време студентите има възможност да опознаят населеното място, в което се провежда Генералната асамблея, да участват в различни социални програми, да общуват и да изградят здрави връзки и контакти с делегатите от останалите държави.

Цели на проекта:

Целите на проекта са:
• Осигуряване на възможност за пълноценно участие на представител на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в Генералната асамблея на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA).
• Разширяване на знанията и уменията и запознаване с нови и различни медицински практики на нашите студенти.
• Повишаване на конкурентноспособността на студентите ни във всякакъв аспект дори и в световен мащаб.
• Популяризиране и затвърждаване имиджа на Софийския университет сред студенти от университети от страната и чужбина като място, което дава неограниченни възможности за личностно и професионално развитие на своите студенти.

Задачи на проекта:

Задачите, които проектът трябва да изпълни, включват:
• Подготовка на студента за участие в Генералната асамблея.
• Посещение на Генералната асамблея и преминаване на участника през 10-дневна обучителна програма, състояща се от теоретична и практическа част - лекции, уъркшопи и всички дейности, свързани с нея.
• Създаване на ценни контакти и обмяна на опит с колеги от цял свят и професионалисти в областта на медицината, чрез което се засилва междукултурното общуване, разбиране и единство сред студентите в световен мащаб.
• Популяризиране на постиженията и новостите в медицината в Софийския университет и чрез Асоциацията на студентите по медицина в България - из цялата страна.

Целева група:

Konstantinos Theocharis – студент по медицина, V курс, редовно обучение.

График на проекта:

Генералната асамблея ще се състои в периода 7-13 May 2019 година в Portoroz, Slovenia

Необходими ресурси:

Финансови ресурси, покриващи такса за участие и пътни разходи.

Финансово описание на проекта:

Такса за участие – 703лв.
Самолетни билети (отиване и връщане

Партньори на проекта:

Няма партньори и съфинансиране.