Описание на проекта

Описание на проекта:

Сега проектът се представя за четвърти път пред Студентски съвет, след като вече е бил успешно защитаван и реализиран във Виена (с посещение на Българо-австрийското училище „Св.св. Кирил и Методий“) и в Будапеща (с посещение на Българското училище за роден език), в Румъния (с посещение в българското училище към Посолството на Република България в Румъния „Йордан Йовков“, гр. Букурещ) и в Белград (с посещение на Българското неделно училище „Любен Каравелов“ към посолството на Република България в Сърбия). Резултатите от тези проекти са представени в публикации с участието на студентите.
През месец март се предвижда посещение в Българското неделно училище „Родолюбие“ в Неапол. Студентската експедиция бе провокирана от покана от страна на българския лектор от Лектората по български език, литература и култура към университета „Ориентале“ в Неапол. Планирани са наблюдения на часове по български език и литература, разговори с учители и с ученици. Също така е предвидено и посещение на аудиторни занятия в университета с цел изследване на българистиката в чуждоезична среда.
Успешното реализиране на научния проект е от съществена важност, тъй като ще даде на студентите, участници в проекта, представа за нови контексти на изучаване на български език и литература; ще повиши тяхната мотивация да се занимават и занапред с проблемите на обучението по български език в чуждоезична среда – като майчин, първи, чужд. Също така осъществяването на проекта би дало възможност на студентите, обучаващи се в магистърската програма „Трансгранична българистика“ за онагледяване на изученото по различните дисциплини, тъй като магистърската програма не предвижда педагогическа практика и няма включени практически занятия.
Реализирането на проекта и неговото финализиране са свързани с обобщаващ изследователски труд (статия/студия) от страна на участвалите студенти.

Текстове от предходни години:
1. https://philol-forum.uni-sofia.bg/portfolio-item/br-8/
2. https://elearn.uni-sofia.bg/pluginfile.php/123452/mod_resource/content/0/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%2073%202014%20%282%29.pdf

Цели на проекта:

Да се изследват и изучават особеностите на обучението по български език и литература на територията на страни в ЕС – в училищна и европейска среда;
Предварително да се проучат исторически и културни факти, свързани с българското население в Неапол;
Да се направи съпоставка между обучението по български език в училище „Родолюбие“ - Неапол (ученици с майчин български език) и ученици, обучаващи се в столични училища, където студентите провеждат педагогическата си практика;
Да се проследи мотивацията на учениците;
Да се засили интересът на студентите в областта на преподаването на български език като втори и като чужд;
Да се проведе методическо изследване, за да се обогати методическата подготовка на студентите.
Да се приложат в реална среда теоретичните знания на студентите, придобити по време на обучението им в Магистърската програма „Трансгранична българистика“

Задачи на проекта:

Обогатяване на знанията и компетенциите на участниците в проекта в областта на методиката на преподаване на български език в чуждоезична среда чрез теренно проучване и практически опит;
Изследване и анализиране състоянието и спецификите на обучението по български език и литература в българското училище в Неапол;
Изготвяне на база данни с материали, описващи от различни аспекти обучението по български език и литература;
Затвърждаване на отношенията между студенти от Софийския университет и чуждестранни университети с цел сътрудничество и въздействие върху мотивацията, ангажираността и образованието на младежта.
Конструиране на теоретични и практикоприложни модели на преподаване/учене на български език в интеркултурна среда;
Изготвяне на предложения за методики за развиване на компетентност за общуване на български език в съответния контекст на използването му.
Ще бъде проучено състоянието на обучението по български език в друга страна на Европейския съюз (Италия). За тази цел е използвана базата данни на Асоциацията на българските училища в чужбина и са осъществени контакти с директори и учители в тези училища.

Целева група:

Студенти, обучаващи се в специалностите Българска филология (бакалавър) и Трансгранична българистика (магистър), Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Свети Климент Охридски“. Българското училище на територията на ЕС /в частност – Българското училище в Неапол/

График на проекта:

- 28.03.2019г. - Отпътуване от гр. София (Летище София) до Рим (Летище Фиумичино). Автобусен/влаков превоз до Неапол.
- 28.03.2019г. - Пристигане и настаняване. Обсъждане и разпределяне на задачите.
- 29.03.2019г. – Посещение на Лектората по български език, литература и култура към университета „Ориентале“. Среща със студентите българисти, обучаващи се в програмата по български език;
- 30.03.2019г. – Посещение на Българското неделно училище „Родолюбие“ в Неапол. Теренни изследвания и разговори с ученици, родители и учители.
- 31.03.2019г. – Посещение на Българското неделно училище „Родолюбие“ в Скафати. (https://web.facebook.com/rodoljubie.napoli)
- 01.04.2019г. – Отпътуване следобед от Неапол до София.

Необходими ресурси:

1. Човешки - Студенти от Факултета по славянски филологии, които ще вземат активно участие в дейностите, предвидени по проекта. Двама преподаватели, които осъществяват връзката между СУ "Св. Климент Охридски" и Университета „Ориентале“.
2. Финансови - за осъществяването на транспортни услуги и осигуряването на нощувки и дневни на участниците.

Финансово описание на проекта:

Във финансовата част на проекта са включени следните компоненти:

- нощувки: 4 нощувки по 30 euro x 6 души = 720 euro = 1410 лв.
- транспортни услуги: 6 самолетни билета x 157 лв. = 942 лв. (София-Рим) (оферта от Ossmo Travel**)
6 автобусни/влакови билета x 20 euro = 120 euro ~ 235 лв. (Рим-Неапол)
6 самолетни билета x 55 euro = 330 euro = 645.50 лв. (оферта от Ossmo Travel**)
- дневни: 4 дена по 30 euro x 6 души = 720 euro ~ 1410 лв.

*Обща сума на проекта: 4 642, 50 лв.
** Офертата за самолетен превоз е изготвена и предложена от Ossmo Travel

Партньори на проекта:

Екипът, който организира проекта, няма партньори, с които да работи. Не получава и съфинансиране. До този момент всички научни експедиции, които са се провели, са били финансиран от Студентския съвет при Софийски университет „Свети Климент Охридски“.