Описание на проекта

Описание на проекта:

Тероризмът рязко увеличава рисковете и заплахите в съвременния свят, затова са необходими изследвания в посока разширяване познанията в тази сфера и съставянето на стратегии за управление на рисковете и заплахите за националната сигурност. Настоящото проектно предложение е насочено към изпращането на екип от 2-ма студенти от специалност Политология, направление „Национална и глобална сигурност“ на 10-дневно теренно изследване в Албания, Косово и Македония. Целта е проследяване нагласите на албанските мюсюлмански общности в региона на Западните Балкани.

Цели на проекта:

Проектното предложение има за цел:
- Да изследва причините, интензитета и последствията от радикализацията на албанските мюсюлмански общности в Албания, Косово и Македония чрез провеждане на интервюта, анкети и дискусии на живо със специалисти в областта на сигурността, журналисти, мюсюлмански духовни лидери и по възможност – бойци, завърнали се от Ислямска държава, както и техните семейства;
- Да проследи мащаба на заплахата за сигурността в региона на Западните Балкани;
- Да спомогне за актуализиране учебното съдържание на СУ „Св. Климент Охридски“, както и на други български университети по темата за радикализацията, националната и международната сигурност и да предложи по-детайлно запознаване с тенденциите в съвременния тероризъм;
- Тъй като темата е актуална, но не е изследвана досега в такъв мащаб, проектът цели да предизвика интерес и извън университетската рамка, а именно – в широката общественост.

Задачи на проекта:

- Теоретична подготовка и конструиране на модел на радикализация, който ще бъде използван от екипа;
- Създаване на анкети и въпросници;
- Интервюиране и анкетиране на терен в Албания, Косово и Македония;
- Наблюдение и изследване на поведението и структурата на мюсюлманските общности в трите държави;
- Изследване на структурата на потенциални терористични клетки;
- Проследяване на процеса и причините за радикализация в региона;
- Обработка и анализ на събраната информация;
- Изготвяне на аналитичен доклад на база на резултатите от теренното проучване.

Целева група:

Желаният ефект от изпълнението на проекта е резултатите от него да достигнат университетско и национално ниво. Основните целеви групи са:

- Студенти и преподаватели от СУ „Св. Климент Охридски“ и други университети;
- Широката общественост и всички заинтересовани лица.

График на проекта:

- Най-късно до края на февруари 2019г. – Одобрение и стартиране на проекта;
- До 15.03.2019г. – Теоретична подготовка. Установяване на връзки и подбор на потенциални респонденти. Изготвяне на въпросници, по които те ще бъдат интервюирани;
- 06-15.04.2019г. – Същинско пътуване и провеждане на теренното изследване;
- 15.04-15.05.2019г. - Обработване и анализиране на интервютата, анкетите и всички събрани материали;
- До 20.06.2019г. - Представяне на аналитичен доклад, основаващ се на събрания емпиричен материал.

Необходими ресурси:

За целите на настоящия проект са необходими следните човешки, финансови и времеви ресурси:
- Човешки – Двама студенти от специалност Политология, направление Национална и глобална сигурност;
- Финансови – Средства за транспорт, настаняване, дневни за 2-ма човека за период от 10 дена и преводач от албански език;
- Времеви – Проектът е с продължителност 4 месеца, като програмата му е разделена на 4 части: (1) теоретична подготовка, (2) същинско изследване, (3) анализ, обобщаване и оценка на резултатите (4), представянето им в писмен и достъпен за широката общественост вид.

Финансово описание на проекта:

- Транспорт (гориво) – 600 лв;
- Настаняване – 10 нощувки х 35лв/вечер х 2-ма души = 700 лв;
- Командировъчни (средства за храна) – 30 лв/ден х 2 души х 10 дена = 600 лв;
- Преводач от албански на английски/български език за 10 дни = 600 лв;
- Средства за едномесечен абонамент за достъп до две информационни бази данни: academica.edu и questia.com = 60 лв.

Общо = 2560 лв.

Партньори на проекта:

Неприложимо.